Från uppdrag till resultat – Kristinehamns förskolor berättar om sitt SKA-arbete

Förskoleutvecklarna Louise Thyberg och Ingela Schagerberg från Kristinehamns skolförvaltning tar oss med på sin SKA-resa. För tre år sedan fick de uppdraget att göra SKA likvärdigt i kommunen och tiden som följde innehöll stora förändringar av arbetssätt och processer. Louise och Ingela delar med sig av lärdomar, tips och resultat - och konkretisera hur Unikum stödjer deras kvalitetsarbete. Se webbinariet som lockade över 1000 anmälningar!

Med utgångspunkt i Skolverkets kvalitetshjul berättar Louise och Ingela om hur de lade upp förändringen av kvalitetsarbetet i kommunen. Längst ner på sidan hittar du en inspelning av webbinariet.

Var var vi?

Våren 2020 var förskolorna i Kristinehamn uppdelade på tre förskoleområden. Synen på kvalitet och arbetet med SKA skilde sig åt mellan de olika områdena i form av olika mallar, struktur, frågeställningar och användning av Unikum. Arbetet med SKA kunde till och med skilja sig åt mellan olika avdelningar på en och samma förskola. Det rådde ett slutet klimat där det saknades ett naturligt sätt att dela kunskap och information mellan varandra.

Vart skulle vi?

Kommunen hade fattat ett beslut om att arbetet skulle utgå från Skolverkets kvalitetshjul, och att det systematiska kvalitetsarbetet skulle samlas i Unikums digitala verktyg. Ingela och Louise fick i uppdrag att göra SKA likvärdigt i kommunens förskolor. Uppdraget omfattade att ta fram en gemensam struktur av mallar, arbetsplaner och prioriterade mål m.m. för kommunens samtliga förskolor.

Hur gjorde vi?

Handledning

För att få nya rutiner, processer och arbetssätt på plats har Ingela och Louise arbetat med att handleda medarbetare, rektorer, arbetslag och förskoleenheter. De har funnits där som ett bollplank dit förskolorna kan vända sig för att bolla idéer och få stöttning i olika frågor och utmaningar. De har tagit fram stödmaterial till förskolorna att använda i sitt arbete.

Stödmaterial som passar alla

Ingela och Louise hade bara varit anställda ett fåtal veckor när Covid-19 slog till med full kraft. Pandemin försvårade fysiska möten och den digitala omställningen var stor. Pandemin blev, som för många andra, en tuff utmaning, men Louise och Ingela försökte lösa situationen på bästa sätt. På grund av restriktioner fick de möjlighet att utforska fler sätt att mötas och handleda på, som bland annat resulterade i att de tog fram stödmaterial i flera olika format – till exempel powerpoint, text, podd och video – så att det skulle finnas något för alla.

Aktuell forskning om SKA

Digitala möten resulterade i att det fanns mer tid över som Ingela och Louise tog till vara på genom att läsa in sig på aktuell forskning om SKA. En stor mängd litteratur lästes, sammanfattades och delades med förskolorna. Louise och Ingela har fortsatt att läsa mycket även efter pandemin, cirka 10 böcker per läsår. Christian Eidevald och Martina Lundström är två populära forskare vars forskningsstudier och material Ingela och Louise utgår mycket från i sitt arbete.

Sommaren 2022 genomförde vi ett webbinarium tillsammans med Christian Eidevald på temat Förskolan med barnet i centrum (se video).

Introduktionsmöten varje läsår

I början av ett nytt läsår bjuds alla nyanställda inom förskolan in till ett introduktionsmöte som leds av Ingela och Louise. På mötet får alla en grundläggande genomgång av styrkedjan och upplägget av det systematiska kvalitetsarbetet i kommunens förskolor.

Nyckelpersonsträff med Unikum

Varje år bjuder Unikum in till “Nyckelpersonstäffen”, en kundträff för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor. I början av sin anställning fick Louise och Ingela möjlighet att åka iväg på träffen för att nätverka med andra kommuner, delta på föreläsningar och workshops, samt samla på sig tips och goda exempel på hur man kan arbeta med SKA med stöd av Unikum.

 

Hur har ni fått med er medarbetare på tåget, har ni några tips?

Ingela och Louise gillar att arbeta med liknelser. De är båda hockeyintresserade och bestämde sig för att presentera SKA-hjulet som en hockeysäsong. Presentationen fick positiv respons och många berättade att de förstod arbetet och syftet med SKA mycket bättre efteråt.

Tips för att få med sig personalen:
 • Bidra med olika perspektiv
 • Var ödmjuk och lyhörd
 • Lagkänsla – vi gör arbetet tillsammans
 • Ge och ta
 • Var transparent mot ledning och medarbetare

Hur blev det?

SKA-hjulet är förankrat hos alla

Förskolorna i Kristinehamns kommun har idag ett mer likvärdigt systematiskt kvalitetsarbete. Samtliga förskolorna utgår från samma mallar, strukturer, frågeställningar, arbetsplaner och gemensamma mål i sitt arbete. Förskolorna äger sitt SKA-arbete och det finns ett driv framåt. Medarbetarna förstår syftet och ser betydelsen av att reflektera över sitt arbete.

Förskolorna arbetar med kvalitetsarbetet utifrån Skolverkets SKA-hjul och arbetet struktureras utifrån ett årshjul.

Så här läggs arbetet upp:
 • En årsplanering läggs på hösten i början av läsåret
 • Reflektion av arbetet sker veckovis
 • Analyser av arbetet sker var tionde vecka – i november, januari, mars och maj
 • Dokumentation sker successivt över året
 • Årshjulet slutar inte snurra i maj som det gjort tidigare år. Istället lägger analyserna som genomförs i maj grunden för höstplaneringen.
Allt samlat på ett ställe i Unikum

Det systematiska kvalitetsarbetet är idag samlat på ett ställe vilket Ingela och Louise tycker skapar en tydlig helhetsbild. Planeringar, dokumentationer, reflektioner och analyser görs i Unikums digitala verktyg. I verktyget länkas planering samman med reflektion och analys, och dokumentation och prioriterade mål kopplas enkelt till planeringarna, en funktion som kallas för Lärområden i Unikum.

Via Unikum kan Ingela och Louise enkelt följa och få en bra överblick av kvalitetsarbetet i kommunens samtliga förskolor. De får en tydlig inblick i vad förskolorna arbetar med och vad fokus ligger på för tillfället. Det underlättar förberedelser inför verksamhetsbesök och gör det enklare att stötta där det behövs.

Öppenhet och ökat kollegialt lärande

Kristinehamns förskolor består idag av två förskoleområden. Man har gått från ett slutet till ett öppet klimat och har två starka team som samverkar tätt med varandra.

Regelbundna möten genomförs i och mellan de olika teamen. Förskolans undervisningsuppdrag och kvalitetsutveckling är alltid i fokus vilket gör att alla får en tydlig överblick av likheter och skillnader i kvalitet samt behov av utvecklingsstöd. Det finns en större delaktighet och engagemang bland medarbetarna idag jämfört med tidigare. Förskolornas personal är delaktiga i utvärdering och revidering av mallar och stödfrågor, detta för att materialet ska kunna hjälpa dem på bästa sätt.

Dialogen mellan förskolor och avdelningar är betydligt mer öppen idag. Man vill ta del av andras material och dela med sig av sitt eget. Det finns en öppenhet och nyfikenhet kring att diskutera utvecklingsområden och dilemman tillsammans med andra förskolor och team. Arbetet har med andra ord resulterat i ett stort kollegialt lärande.

Tre tips för att lyckas med en förändringsresa

 • Tydligt beslut
 • Modig och nytänkande ledning
 • Tillit och självständighet

Upptäck mer

Fler inspirerande SKA-resor
Ingelas & Louise litteraturtips:
 • Det synliga barnet – Martina Lundström
 • Hallå, hur gör man? – Christian Eidevald
 • Utbildning och undervisning i förskolan – Ingrid Engdal & Christian Eidevald
Förskolan med barnet i centrum – med Christian Eidevald

Unikum bjöd Christian Eidevald, legitimerad förskollärare, doktor i pedagogik och författare till ett webbinarium om hur man på bästa sätt möjliggör barns lärande i förskolan genom förändringsarbete, organisering och fungerande kvalitetsuppföljning. Ta del av det populära webbinariet som fick nästan 5000 anmälningar!

Ingelas & Louise material

Länk till inlägg om hockeysäsongen, liknelsen som användes av Louise och Ingela för att beskriva SKA-hjulet för medarbetarna.

Kristinehamns förskolor planeringsmall 23/24

Unikum & SKA

Lärområden i Unikum ger en bra överblick av fokusområden och dokumentationer kopplade till målen i läroplanen, och ger en tydlig bild av hur ni arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet (läs mer)

[Webbinarium] Uppföljning & analys med stöd av Unikum Förskola. I det här webbinariet får en genomgång av de mest använda funktionerna för att samla uppföljning och analys i Unikum, samt exempel på hur våra användare jobbar med dessa delar (se video).

Sommarerbjudande! Nu kan du prova Unikum kostnadsfritt fram till 31 augusti (fyll i formuläret). Passa på idag!

Läs mer om Unikum & SKA.