Utveckla SKA i förskolan med Bollnäs kommun

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är en del av förskolans uppdrag för att utveckla utbildning och undervisning. I Bollnäs kommun såg man ett stort behov av att öka likvärdigheten och få ett tydligare fokus i kommunens förskolor, och ett gemensamt arbete kring detta startades upp. På Unikums webbinarium delar rektor Viktoria Wallin och förskollärare Anna Rudenmo med sig av arbetet.

Viktoria Wallin arbetar som rektor för tre kommunala förskolor i Bollnäs kommun. Anna Rudenmo är legitimerad förskollärare, arbetslagsledare och digital utvecklingsledare på en av kommunens förskolor. Tillsammans med Annika Önnerlöv från Unikum diskuterar Anna och Viktoria hur arbetet med SKA utvecklats i kommunens förskolor, och hur Unikum varit en viktig pusselbit i arbetet.  Längst ner på sidan hittar du en inspelning av webbinariet.

Bakgrund till arbetet med SKA – hur såg behovet ut?

I Bollnäs kommuns förskolor har ett generationsskifte bland rektorerna skett – på mindre än två år gick fem erfarna rektorer i pension och ersattes med en yngre generation som tillsammans fått arbeta fram nya rutiner och arbetssätt. De nya rektorerna upptäckte snabbt att det systematiska kvalitetsarbetet skiljde sig åt mellan olika förskoleområden, förskolor och avdelningar och fokus lades på att arbeta fram ett likvärdigt arbetssätt.

Utgångsläget:

 • Förskolor och avdelningar med olika lösningar
 • Brist på systematik i arbetet
 • Önskan om tydlig struktur och likvärdigt arbetssätt
 • Ej likvärdig kommunikation mot vårdnadshavare

Vilka har varit de största utmaningarna och möjligheterna med dokumentationsarbetet?

Att komma in som ny rektor kan upplevas som svårt och utmanande. I Bollnäs kommun fick de nya rektorerna bra överlämningar och förutsättningarna för att komma igång med arbetet var goda. Trots detta upplevde rektorerna svårigheter att kliva in i tidigare arbetssätt, rutiner och koncept vilket resulterade i att man bestämde sig för att ta ett omtag kring det systematiska kvalitetsarbetet. Nystarten möjliggjorde en tydlig struktur för SKA som förankrades i alla led.

En stor utmaning med dokumentationsarbetet i Bollnäs förskolor har varit att hitta rätt fokus och att inte dokumentera för mycket. Man har därför valt att fokusera på ett begränsat antal fokusområden – språkutveckling, hållbar utveckling och digitalisering. Tack vare fokusområdena finns det en tydlighet kring vad som ska dokumenteras i verksamheterna.

Funktionen Lärområden i Unikum blev ett genombrott för dokumentationsarbetet i förskolorna. Med hjälp av Lärområden får förskolorna en samlad bild av det systematiska kvalitetsarbetet – de samlar planering, dokumentation, reflektion och analys under Lärområdet och kan koppla till relevanta mål i läroplanen.

Hur skapar man rätt förutsättningar för SKA i förskolan?

För att skapa rätt förutsättningar för det systematiska kvalitetsarbetet lyfter Viktoria och Anna några viktiga aspekter.

Allas förståelse och aktiva deltagande i processen

Alla som arbetar i verksamheten behöver känna sig delaktiga i processen ha en förståelse för varför SKA är viktigt.

Verksamhetsanpassad process

Störst fokus behöver ligga på att hitta lösningar och utvecklingsområden för att få till en bra SKA-process i verksamheten. Mindre fokus ska ligga på leveransen av underlag till huvudman. Båda delar är viktiga, men om processen inte funkar i verksamheten blir det svårt att leverera bra underlag uppåt.

Gemensamt fokus

Fokusera arbetet kring ett begränsat antal fokusområden som alla arbetar med tillsammans.

Överenskommelse om frekvens och antal

Rektor och pedagoger behöver komma överens om vad som är en rimlig mängd att leverera i form av dokumentation och reflektion. Det skapar förståelse och rätt förväntningar.

Arenor för reflektion och analys

Det är svårt att hitta tid, men det är viktigt att det finns tid och plats för analys och reflektion. Det blir svårt för pedagoger att leverera om det inte finns tillräckligt med utrymme.

Vilka effekter har de kunnat se?

Ett fokus på det systematiska kvalitetsarbetet har bidragit till ökad likvärdighet och tydligare fokus i förskolorna.

Effekter som synliggjorts:
 • Tydlig förväntan och gemensamt fokus
 • Likvärdighet och gemenskap – “Vi-känsla”
 • Känslan av kontroll och påverkan
 • Ökat fokus på barnens lärande

Hur har lärdomarna sett ut?

Ett systematiskt kvalitetsarbete kan vara utmanande och tar tid. Följande lärdomar tar Viktoria och Anna med sig från arbetet:

 • Förståelse är viktigt och tar tid
 • Omöjligt att återupprepa en annan verksamhets resa
 • Information kan landa olika hos olika mottagare
 • Avvägning mellan att ställa krav och avdramatisera
 • Lära känna kulturer och personligheter

3 tips för att utveckla SKA i förskolan

 • Börja litet – det är helt ok att bara dokumentera några rader i början
 • Verksamhetsfokus – utgå från uppdraget med fokus på verksamheten
 • Balans mellan krav och förutsättning – ställ krav utifrån de förutsättningar som finns

Upptäck mer

Nyfiken på hur du kan underlätta SKA?

Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Läs mer och prova verktyget kostnadsfritt i 30 dagar.