Så använder Svedala kommun Unikum som stöd för SKA i förskolan

Åse Olsson och Susan Henriksson från Svedala kommun föreläste om SKA i förskolan på Unikums digitala Nyckelpersonsträff 2022. De delade med sig av hur Svedala kommun arbetar med Unikum och hur verktyget underlättar det systematiska kvalitetsarbetet i förskoleverksamheten. Läs en summering eller titta på en videoinspelning av den populära föreläsningen här!

Åse Olsson, systemansvarig för Unikum och Susan Henriksson, rektor för två förskolor i Svedala kommun berättar hur de med hjälp av Unikum lyckats få till det systematiska kvalitetsarbetet i kommunens förskolor. Längst ner på sidan hittar du en inspelning av föreläsningen.

Unikum som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet

Svedala kommun letade efter ett verktyg med bra funktioner för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Valet föll på Unikum utifrån tre grundläggande behov.

Uppdragsorienterad förskola – uppfylla skrivningarna i styrdokumenten

Med målet att arbeta mot en uppdragsorienterad förskoleverksamhet fanns ett stort behov av att skapa en tydlig överblick av förskolans utbildning och undervisning. Det som saknades var en gemensam plattform att samla arbetet på. Med hjälp av Unikum samlar förskolorna idag kvalitetsarbetet digitalt på ett och samma ställe, vilket tydliggör och underlättar arbetet.

Behov av att själva kunna bedöma kvaliteten på förskolorna

Innan Unikum fanns på plats bestod förskolornas kvalitetsmätning bland annat av en enkät som skickades ut till vårdnadshavare en gång per år. Den fick ta stor plats i kvalitetsarbetet, så det fanns ett stort behov av att kunna bedöma förskolans kvalitet på egen hand. Med hjälp av Unikums digitala verktyg kan förskolorna bedöma kvaliteten genom att reflektera, analysera, följa upp, planera och engagera alla på förskolan direkt via verktyget.

Skapa likvärdighet

I Svedala kommun arbetar man för att alla barn ska lyckas i förskolan – oavsett vilken förskola barnet går på – och rektorerna har därför valt att arbeta utifrån samma systematik och kvalitet på samtliga förskolor i kommunen. Ledningen har fastställt att ett och samma verktyg ska användas på samtliga förskolor. Att valet föll på just Unikum beror till stor del på verktygets analys- och uppföljningsfunktioner som underlättar arbetet med SKA.

Att följa förskolebarns förändrade kunnande

Det systematiska kvalitetsarbetet i Svedala kommuns förskolor består av pedagogiska planeringar, lärloggar och målbedömningar.

Pedagogisk planering

De pedagogiska planeringarna skrivs gentemot enskilda mål, del av mål eller kluster av mål utifrån Skolverkets kvalitetssnurra “Var är vi?”, “Vart ska vi?”, “Hur gör vi?”och ”Hur blev det?” I början av varje läsår tar man reda på nuläget i sin barngrupp gentemot målen. På arbetslagets veckovisa samplanering reflekterar och analyserar arbetslaget under den pedagogiska planeringen. Utifrån uppföljningen av genomförd undervisning får arbetslaget ett nytt utgångsläge att arbeta utifrån.

Lärlogg

Undervisningen dokumenteras i form av lärloggar – på grupp- och individnivå. I de individuella lärloggarna ligger fokus på förändrat kunnande hos det enskilda barnet. Under arbetet mot ett mål redigeras barnets enskilda lärlogg vanligtvis vid flertalet tillfällen – vid varje tillfälle som undervisningen sker gentemot samma mål öppnas lärloggen upp och redigeras med ytterligare dokumentation. På detta sätt kan förskolan följa och synliggöra barnets progression gentemot målet. Etikettering är en viktig del av arbetet med lärloggar – etiketter skapas utifrån enskilda mål eller kluster av mål och taggas till lärloggarna. En lärlogg kan ha flera etiketter taggade till sig. Med hjälp av filtrering hittar man snabbt relevant dokumentation för målbedömningar, planeringar för fortsatt undervisning, underlag för utvecklingssamtal, överlämning till skolan med mera.

Uppföljning via målbedömning

Det sista steget i kedjan består av uppföljning som görs via målbedömningar. Bedömningarna är ett bra underlag för att se det enskilda barnets utveckling gentemot enskilda läroplansmål. Arbetet handlar om att se barnens progression utifrån undervisningen som de varit med om och används enbart för att se vilka effekter undervisningen haft på barnens utveckling och lärande. Om det exempelvis visar sig att undervisningen mot ett mål gett liten effekt kan det innebära att man behöver se över sin undervisning.

Fem förutsättningar för att lyckas med SKA i förskolan

För att en förskola ska lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet behöver rätt förutsättningar finnas på plats.

Gemensamt beslut i ledning

För att förskolan ska vara likvärdig och erbjuda alla barn undervisning av hög kvalitet behöver ett gemensamt beslut om hur verksamheterna ska utföra kvalitetsarbetet tas. I Svedala kommun tog ledningsgruppen beslutet att Unikum skulle användas för det systematiska kvalitetsarbete på samtliga förskolor i kommunen.

Håll i, håll i ut

Att genomgå en förändring tar tid och det är viktigt att ha detta i åtanke när man introducerar ett nytt verktyg. I Svedala kommun behövdes tid för både pedagoger och rektorer att komma igång och hitta rutiner för sitt systematiska kvalitetsarbete och att sätta sig in i det nya verktyget. Idag ser pedagoger och rektorer Unikum som ett oumbärligt verktyg för att kunna utföra kvalitetsarbetet på förskolorna.

Administrativt stöd – behovsanpassat

Vid införande av ett nytt verktyg kan förutsättningarna på olika förskolor skilja sig åt – på en förskola kan det finnas personal som kommer igång direkt medan det på en annan är lite svårare att komma igång. Det är därför viktigt att anpassa introduktionen utifrån de olika förutsättningarna och behoven så att alla känner att de får en bra start i det nya verktyget. När Unikum introducerades i Svedala kommun fick rektorerna utse en eller flera så kallade lärspridare som stöttade förskolornas arbete i Unikum. Två gånger per år bjuder systemadministratörerna in lärspridarna till en gemensam träff för att utbilda, informera om nyheter, svara på frågor och lära av varandra. På detta sätt har personalen på förskolorna en eller flera personer att vända sig till med eventuella frågor om verktyget och om det systematiska kvalitetsarbetet..

Ändamålsenligt verktyg för systemet

Det är viktigt att ha ett ändamålsenligt verktyg för att få ett system att fungera i vardagen. I Svedala kommun får pedagogerna en personlig lärplatta att använda för arbetet med Unikum. Med hjälp av lärplattan kan de dokumentera undervisningen snabbt och effektivt var de än befinner sig.

Organisering för kvalitetsarbete

För att ett kvalitetsarbete ska fungera i praktiken behöver det finnas tid för samplanering i verksamheten. I Svedala kommun har man lagt stort fokus på att organisera verksamheten så att det finns tid och utrymme för rektorer och pedagoger att planera, genomföra, följa upp och analysera sitt arbete.

Upptäck mer

Nyfiken på om Unikums digitala verktyg passar din förskola? Prova verktyg gratis i 30 dagar!