Förskolan med barnet i centrum – med Christian Eidevald

Unikum bjöd Christian Eidevald, legitimerad förskollärare, doktor i pedagogik och författare till ett webbinarium om hur man på bästa sätt möjliggör barns lärande i förskolan genom förändringsarbete, organisering och fungerande kvalitetsuppföljning. Ta del av det populära webbinariet som fick nästan 5000 anmälningar!

Tillsammans med Annika Önnerlöv, ansvarig för Unikum Förskola, diskuterar Christian hur alla roller i förskolan kan skapa bästa möjliga förutsättningar för barns lärande och utveckling. Längst ner på sidan hittar du webbinariet i sin helhet och en Q&A-video där Christian svarar på frågor som kom in från deltagarna under webbinariet.

Vad är viktiga delar för ett systematiskt kvalitetsarbete som ger effekt på utbildning och undervisning?

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett komplext begrepp som har förändrats och tolkats på många olika sätt genom åren. Idag arbetar förskolan för ökad måluppfyllelse och ökat resultat vilket Christian menar gör arbetet med SKA komplicerat. Mätbara mål som exempelvis ekonomi, planeringstid, resursfördelning tar fokus från förskolans huvudsakliga uppdrag och syfte – att ge en kvalitativ undervisning och stötta barnets utveckling och lärande. Istället för att lägga fokus på hög måluppfyllelse menar Christian att förskolan ska lägga sitt fokus på interaktionen med barnet och att därmed identifiera den kompetens som kan möta barnet och ge den stöttning som behövs utifrån barnets ålder, intresse och mognad.

Hur skapar huvudman och rektor goda förutsättningar för SKA?

Den svenska förskolan har expanderat mycket de senaste 50 åren – från att ca 10-20% av alla barn gick i förskola till idag med över 95% av fyra- och femåringarna inskrivna i förskolan. Förskolans expansion har bland annat resulterat i att det blivit svårare att hitta och rekrytera medarbetare med rätt utbildning och kompetens. Samtidigt som förskolan står inför en ekonomisk utmaning där ersättningen inte ökat i samma takt som kostnaderna för lokaler, måltider, städning, löner med mera. Eidevald refererar till forskaren John Kotters exempel om pingviner, som även om isbergen smälter, inte vill flytta eller förändra sitt beteende, och menar att det går att jämföra med hur man i förskolan vill fortsätta arbeta som tidigare trots förändrade förutsättningar.

Rektors uppdrag är fortfarande att säkerställa förskolans kvalitet och skapa förutsättningar för att medarbetare mår bra. En av utmaningarna är att hitta fungerande lösningar som minskar stress och sjukskrivningar. Christian förklarar att huvudman, politiker och forskare inte kan lösa förskolans förändrade förutsättningar och nya utmaningar med det systematiska kvalitetsarbetet – istället behöver samtliga roller inom förskolan vara delaktiga i att hitta praktiska lösningar utifrån små konkreta utmaningar. När man arbetar tillsammans får det positiva effekter.

Rektor och personal behöver komma överens om idén om vad förskolan ska vara och vad vi ska ge barnen utifrån målen i läroplanen. Med barnet i centrum och fokus på aktiviteter de ska få möta så uppstår behovet av att lyfta vilka kompetenser som behövs för dessa aktiviteter. När undervisningen och utbildningen följs upp och utvärderas kan vi se om barnet har fått en sådan stöttning de behöver för att utvecklas.

Vad behöver personal tänka på i dokumentationsarbetet för att barns lärande och utveckling ska bli synligt och ge underlag för förskolans SKA?

Förskolans läroplan har 33 målområden och 51 riktlinjer som ska genomsyra hela verksamheten – en mängd som kan göra det svårt för pedagoger att veta vad som behöver dokumenteras. Skolinspektionens granskning av förskolans undervisning visar att det är vanligt att kopplingar till läroplansmålen görs i efterhand, vilket Christan menar blir problematiskt för det systematiska kvalitetsarbetet.

Christian förklarar att förskolan måste tänka om kring dokumentationsarbetet – man behöver komma bort från att dokumentera vad man har gjort och istället fokusera dokumentationen på hur undervisningen stöttar barnets lärande och utveckling. För att undvika att dokumentationen kretsar kring det som händer i stunden och att kopplingar till läroplanen görs i efterhand ska dokumentationsarbetet fokusera på förskolans syfte och vision. Det är därför viktigt att förskolan tar fram en systematik för vad som ska dokumenteras, när det ska dokumenteras, hur det ska dokumenteras, vad som ska analyseras och av vem.

Vad behöver dokumenteras och hur fångar man upp det viktigaste?

I en pågående studie undersöker Christian hur man kan dokumentera undervisning med fokus på mötet och interaktionen mellan barn och pedagog. I korthet visar studien att delaktighet, lyssnade och responsivitet är viktiga delar i mötet mellan barn och pedagog eftersom det bidrar till barns känsla av gemenskap. Barn som exempelvis upplever att de blir lyssnade på eller får möjlighet att påverka vad som dokumenteras får en känsla av att de är en del av en större helhet. I motsats upplever de barn som inte får inflytande att de inte har möjlighet att påverka sin egen situation eller samhällets utveckling i stort, vilket kan leda till låg motivation och en känsla av utanförskap som följer med barnet genom livet. Mötet handlar inte om att barnet ska få som det vill eller att man inte ska utgå från en planering, utan om att försöka fånga upp barnet så att det får en känsla av gemenskap och sammanhang.

Christian menar att förskolan ska lägga sitt fokus på att dokumentera kvaliteten i mötet mellan barn och pedagog. Om dokumentationen uppvisar att mötet mellan barn och pedagog inte riktigt fungerar behöver man undersöka parametrar som planeringstid, personalbrist och arbetsbelastning. De här delarna ska dock inte ta fokus i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vilka möjligheter och risker finns när man dokumenterar i en digital lärplattform?

Förskolans uppdrag är komplext och Christian ser en risk i att många tänker att digitala lärplattformar kan lösa problemen och utmaningarna som finns i en verksamhet. En lärplattform kan till exempel inte skapa mer planeringstid eller bestämma när analysarbetet ska göras, det måste verksamheten ha fungerande rutiner för. Om verksamheten arbetar systematiskt med en gemensam vision och ett tydligt syfte, där man planerar när barnen ska få möta olika aktiviteter, vilken kompetens som behövs för aktiviteterna och uppföljning av dessa blir lärplattformen ett stöd för hur det systematiska kvalitetsarbetet organiseras och presenteras.

Christians summerande tips för att lyckas med SKA

  • Tydliggör en gemensam målbild – med barnets bästa i fokus!
  • Det finns inga enkla system som löser komplexa problem – ha detta åtanke!
  • Lyft blicken och utgå från det vi har!

Se webbinariet igen:

Q&A-video – här besvarar Christian frågor som ställdes under webbinariet

Upptäck mer

Forskningsstudier

På webbinariet refererade Christian till två forskningsstudier. Läs mer om studierna:

Unikum & SKA

Systematiskt kvalitetsarbete – hur och varför? Webbinarium med författarna Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby.

Ett år med Unikum i förskolan – äntligen bra koll på SKA! Intervju med Karin Neffler, rektor i förskolan.

Nyfiken på Unikum Förskola och hur verktyget kan underlätta SKA i din verksamhet? Läs mer och prova verktyget gratis här!