Underlätta SKA i förskolan med Falu kommun

På mindre än ett år har Lena Mellström, utvecklingsstrateg, och Catarina Larsson, verksamhetsutvecklare, lett införandet av Unikum i Falu kommun och satt ramarna för SKA med ett gediget utbildningsprogram, tydliga deadlines och interna workshops. På Unikums webbinarium om SKA i förskolan berättade Lena och Catarina hur de lyckats få till kvalitetsarbetet på så kort tid och hur projektplanen och lärdomarna sett ut. Här kan du se det populära webbinariet igen!

Falu kommuns förskolor har på imponerande snabb tid kommit långt med dokumentationen av SKA i förskolan tack vare implementeringen av Unikum. Ett av målen med att införa Unikum var att bidra till att dokumentationen blir en naturlig och integrerad del av det dagliga pedagogiska och systematiska kvalitetsarbetet.

Tillsammans med Annika Önnerlöv, ansvarig för Unikum Förskola, diskuterar Lena och Catarina hur arbetet med SKA sett ut. Längst ner på sidan hittar du webbinariet i sin helhet.

SKA i Falun – hur och varför?

2009 gjorde Skolinspektionen ett tillsynsbesök vid Falu kommuns förskolor och konstaterade att det fanns brister i det systematiska kvalitetsarbetet på rektors- och huvudmannanivå. Förskolans verksamhetschef anställde Lena och Catarina som fick i uppdrag att strukturera det systematiska kvalitetsarbetet i kommunens förskolor.

Lena och Catarinas arbete började med att kartlägga det systematiska kvalitetsarbetet på rektorsnivå – rektorerna fick ge sin bild av vad som funkat bra i verksamheten och vad som behövde utvecklas. Utifrån Skolverkets allmänna råd arbetades nytt material fram som rektorerna fick möjlighet att testa tillsammans med sin personal. Efter cirka ett års arbete med att sammanställa och testa nytt implementerades nya rutiner, dokument och mallar i kommunens förskolor.

2009 saknade Falu kommun ett digitalt verktyg för förskolan. Lena och Catarina skapade ett digitalt system i form av PowerPoint-presentation med länkar till material. Efter några år förflyttades allt material till kommunens intranät. Nackdelen med att samla material i PowerPoint eller på intranätet var att filerna blev tunga och svårnavigerade. Dessutom behövde personal ladda ned material till en lokal server vilket upplevdes som krångligt och tidskrävande. Idag använder Falu kommun Unikum för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Rektorer och personal har allt arbete samlat digitalt på ett och samma ställe vilket underlättar kvalitetsarbetet enormt. Dessutom uppskattar pedagoger och rektorer att verktyget är lättanvändligt.

Hur har införandet av Unikum sett ut på bred front?

Praktiska förberedelser
Först och främst säkerställde Lena och Catarina att Unikum fanns på plats i samtliga av kommunens förskolor och att korrekt information fanns inne i verktyget.

Tydlig plan och struktur
För att få en bra start i Unikum gjordes en plan av hur införandet skulle gå till. Det var viktigt att personal i verksamheterna kände sig inkluderade i projektet från start. Ett pilotprojekt genomfördes innan införandet så att förskolorna skulle få möjlighet att testa verktyget, ställa frågor och komma med synpunkter. Personalen förstod vinsterna med Unikum vilket resulterade i ett smidigt införande.

Utbildning rektorer och pedagoger
Under införandet erbjöds rektorer och personal utbildningar om SKA-arbetet i Unikum. Utbildningarna genomfördes digitalt flertalet gånger på en och samma vecka så att all personal, oavsett roll eller avdelning, fick möjlighet att delta.

Utbildningsdagarna inleddes med ett teoretiskt moment följt av ett praktiskt moment som skapade förståelse för verktyget och gav alla möjlighet att testa verktygets olika funktioner.

Hur struktureras SKA under ett år?

Det systematiska kvalitetsarbetet i Falu kommuns förskolor utgår från ett årshjul som vägleder rektorer och pedagoger i arbetet under året. I årshjulet finns fem inplanerade studiedagar. På studiedagarna arbetar man utifrån frågeställningar kring att genomföra, följa upp, analysera och utvärdera. Studiedagarna har olika fokus – en studiedag fokuserar på planeringar och en annan på uppföljning och analys.

Vilka förutsättningar gavs för att höja kompetensen i Unikum?

I Falu kommun har personal fått förutsättningar att höja kompetensen i Unikum genom att Lena och Catarina bland annat:

  • Anordnat digitala utbildningar för flera roller – rektorer, pedagoger, specialpedagoger, administratörer
  • Informerat om Unikums webbinarier och instruktionsfilmer i Unikum Academy
  • Tagit fram stöddokument som finns lättillgängliga för alla roller
  • Gett personal utrymme att testa – studiedagarna innehåller både teoretiska och praktiska moment där personalen får möjlighet att diskutera och testa verktygen

Hur används dokumentation till utvärdering, analys och målredovisning?

Dokumentation möjliggör utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Barnet är utgångspunkt för allt som arbetslag och pedagoger planerar, genomför, följer upp och analyserar. Genom dokumentation får pedagogerna en tydlig bild av sitt arbete, rektor kan säkerställa förskolans kvalitet och huvudmannen förstår vilken typ av stöttning rektor, arbetslag och pedagoger behöver för att lyckas med sitt arbete.

I Falu kommun är pedagogerna motiverade att dokumentera eftersom de litar på att rektor och huvudman tar arbetet vidare och att det leder till beslut som gynnar barnen.

Tre tips för att underlätta SKA i förskolan

Lena och Catarinas bästa tips:

  • Utgå från befintligt SKA
  • Ge alla roller möjlighet att delta
  • Skynda långsamt!

Se webbinariet igen

Upptäck mer

I oktober 2020 bjöd vi in författarna Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby till ett webbinarium för att ta del av tips på hur du utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Se det populära webbinariet som över 7500 visningar på YouTube!

Sean Ronan, projektledare för Unikum Förskola, guidar dig genom Unikums verktyg för dokumentation, kommunikation och SKA. Ta del av konkreta tips på hur du kan underlätta SKA på alla nivåer, närvarohantering och kommunikation med vårdnadshavare

Nyfiken på Unikum? Läs mer om hur Unikum underlättar SKA i förskolan.

Vill du prova Unikum? Nu kan du prova verktyget kostnadsfritt i 30 dagar! Fyll i formuläret på den här sidan så kontaktar vi dig inom kort.