Introduktion till specialpedagogik i förskolan

Alla barn har rätt att nå så långt som möjligt i sin egen utveckling. För att nå dit är en del barn i behov av särskilt stöd under en kortare eller längre period. Att fånga upp dessa barn är viktigt, men en del upplever att det kan vara svårt att få till fungerande rutiner och strukturer för arbetet. Därför har vi samlat webbinarier, artiklar, tips och annan matnyttig info till dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolans vardag. Perfekt för dig som vill utveckla din kompetens kring specialpedagogik i förskolan.

Vad är specialpedagogik?

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt område som har sin grund i pedagogiken och didaktiken, med kopplingar till andra vetenskapliga discipliner såsom psykologi, medicin och sociologi. Specialpedagogik i förskolan handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla barn. Det är ett förhållningssätt som utgår från alla människors lika värde och genomsyrar skollagen och läroplanens skrivningar.

Systematik och proaktivitet – expterterna tipsar

Erik Rova, leg. psykolog, tipsar om att systematisera det specialpedagogiska arbetet i förskolan. Ett systematiskt arbetssätt handlar om att synliggöra en arbetsprocess och införa hjälp, rutiner och stöd som underlättar. Systematiken gör att de rutiner och stöd som finns på plats enkelt kan appliceras på nya barn och situationer. Det innebär att man inte behöver börja på noll varje gång en ny problemsituation dyker upp. Man slipper uppfinna hjulet helt enkelt!

Här kan du ta del av fler tips från Erik Rova.

Vuxna som möter barn i problemsituationer reagerar ofta på situationer som uppstår och försöker åtgärda problemet genom tillsägelser, tjat eller förmaningar. David Edfelt, leg. psykolog, förklarar att det inte finns vetenskapligt stöd som talar för tillrättavisningar av barn i den här typen av situationer. Ett tips är att istället försöka anamma ett proaktivt arbetssätt där man tillför strategier och stöttar barnet i att hitta en fungerande lösning för sig själv.

Några exempel på proaktivt arbete:
  • Fysiska och pedagogiska anpassningar
  • Hjälpmedel (e.g. avskärmning av ljud/ljus)
  • Tydliggörande pedagogik
  • Gemensam problemlösning tillsammans med barnet

Här kan du ta del av fler tips från David Edfelt.

Både Erik och David lyfter vikten av att förstå en problemsituation utifrån barnets perspektiv. Barn och vuxna kan uppleva situationer på helt olika sätt och det är viktigt att vuxna förstår vad som sker med barnet i mötet med situationen. David tipsar om att bryta ner problemsituationen i mindre delar för att förstå och bena ut vad som är svårt för barnet.

Tidiga insatser i Helsingborg stads och Norrtälje kommuns förskolor

I Helsingborgs stad arbetar man målinriktat för att alla barn och elever ska lyckas hela vägen från förskolan till gymnasiet och tidiga insatser i förskolan ses som en viktig del av arbetet. Just nu är man i full gång med att implementera rutiner och strukturer för specialpedagogiken i förskolan.

– I Helsingborgs stad arbetar vi utifrån en verksamhetsplan med målet att öka elevers behörighet till gymnasiet. För att fler ska nå behörighet handlar det om att köra från början till slut, vilket innebär att påbörja arbetet med stödinsatser redan i förskolan berättar Charlotte Anderberg, systemförvaltare.

Läs mer om arbetet i Helsingborgs stad.

Även Norrtälje kommun har lagt fokus vid tidiga insatser. Man har varit mån om att hitta arbetssätt och rutiner som fångar upp barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan. En viktig pusselbit har varit digitalt stöd för att lyckas få till en bra struktur för arbetet.

Positiva effekter med digitalt stöd enligt rektorerna i Norrtälje:
  • Färre handlingsplaner och uppdrag till specialpedagoger
  • Enklare resursfördelning för rektorer
  • Tid och forum för kompetensutveckling
  • Möjliggör pedagogiskt ledarskap för rektorer
  • Trygg övergång från förskola till skola

Läs mer om arbetet i Norrtälje kommun.

Digitalt verktyg för specialpedagogik i förskolan

Stödinsatser Förskola är Unikums digitala verktyg som underlättar hela processen kring särskilt stöd – från den pedagogiska kartläggningen till utvärdering av insatser. Med verktyget får alla behöriga bra överblick över dokumentationen för förskolan, gruppen och det enskilda barnet. I den här videon går vi igenom verktygets funktioner. Titta på videon för att lära dig mer om hur du kan göra arbetet både tryggare och smidigare!

Stödinsatser Förskola är framtagen i nära samarbete med flera kommuner för att säkerställa att termer, viktiga processer och rutiner stödjer förskolans uppdrag. I en intervju berättar Lise-Lotte Hjalmar, produktansvarig för Stödinsatser Förskola, om bakgrunden till verktyget och hur det underlättar vardagen för förskolor runt om i landet. Läs intervjun!

Läs mer om Stödinsatser Förskola.