Från kris till högsta betyg – framgångsfaktorerna som lyfte Visättraskolan

Hur lyckas man gå från en frånvalsskola i kris till att få högsta bedömningen av Skolinspektionen? Semira Vikström, skolchef i Huddinge kommun och tidigare rektor på Visättraskolan, delar med sig av framgångsfaktorerna bakom vändningen av Visättraskolan. Ta del av konkreta exempel på hur arbetet sett ut!

Vid Skolinspektionens tillsynsbesök 2012 fick Visättraskolan 22 nedslag. Skolan var en otrygg plats med låga kunskapsresultat, hög personalomsättning och dålig ekonomi. Hösten 2013 började Semira Vikström som rektor och kickstartade ett förändringsarbete som på kort tid ledde till bättre kunskapsresultat, nöjdare elever och personal samt Skolinspektionens utlåtande om att vara en av de bästa skolor de besökte 2019. På Unikums Nyckelpersonsträff föreläste Semira om de sex framgångsfaktorerna bakom den lyckade vändningen, där ledstänger och strukturer för bl.a. arbetet med Unikum har varit en viktig pusselbit. Längst ner på sidan hittar du en inspelning av föreläsningen.

Framgångsfaktorer för ett lyckat förändringsarbete

En tydlig vision som visar vägen
På Visättraskolan arbetar man utifrån ledorden “kunskap, trygghet och trivsel”. Utifrån ledorden arbetar man för att alla elever ska trivas och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Systematiskt kvalitetsarbete som för arbetet framåt
Ett systematiskt kvalitetsarbete som för arbetet framåt är en framgångsfaktor som är tätt sammanflätad med Visättraskolans vision. Kvalitetsarbetet bryts ned utifrån ledorden “kunskap, trygghet och trivsel” och mål sätts alltid med med barn och elevers kunskap, trygghet och trivsel i fokus.

En stabil grund med ledstänger och rutiner
En stabil grund med tydliga ledstänger, rutiner och strukturer för bl.a. arbetet i Unikum har varit en viktig pusselbit i förändringsarbetet. Lite längre ner på sidan beskrivs arbetet med Unikum mer i detalj.

En arbetsmiljö som andas vi-känsla
På Visättraskolan har man arbetat hårt för skapa en arbetsmiljö där personal känner sig trygga och delaktiga i verksamheten. Den trygga och inkluderande arbetsmiljön har underlättat förändringsarbetet enormt.

Kollegialt lärande med en dela-kultur
En del av Visättraskolans “vi-känsla” har med den femte framgångsfaktor – kollegialt lärande – att göra. Det kollegiala lärandet på Visättraskolan beskrivs som en kultur där man tillsammans skapar ett tryggt arbetsklimat där personalen vågar dela med sig av sina utvecklingsområden och styrkor för att få stöttning och hjälpa varandra. Det kollegiala lärandet på Visättraskolan bidrar till att personalen vill arbeta kvar på skolan.

En prioriterad elevhälsa
Eftersom Visättraskolan befinner oss i ett socioekonomiskt utsatt område har en prioriterad elevhälsa varit en viktig framgångsfaktor. Skolans biträdande rektor ansvarar för och arbetar aktivt med elevhälsan på skolan. På skolan finns även två team – trygghetsteamet och elevhälsoteamet – med fullt fokus på elevhälsa.

Tydliga rutiner och ledstänger

Tydliga rutiner och ledstänger är en av Visättraskolans framgångsfaktorer. Semira förklarar att det krävs en stabil grund för att lyckas med ett förändringsarbete. Den stabila grunden på Visättraskolan består av organisationens infrastruktur som exempelvis ansvarsfördelning, informationsflöde och systematiskt kvalitetsarbete.

För att personal ska kunna lägga sin tid på rätt saker har skolledningen satt tydliga ramar för verksamheten. Personalen vet vad som förväntas av dem, men de har hög grad av frihet inom ramarna. Nedan följer två konkreta exempel på rutiner och ledstänger som används på Visättraskolan.

Visättraskolans A-Ö

I skolans värld finns det en uppsjö av olika rutiner, dokument och handlingar som ofta ligger utspridda i olika mappar och pärmar. På Visättraskolan kallar man det här för “rutinsörja” – det är inte alltid lätt att hitta rätt information och när man väl gör det kan det visa sig att den är inaktuell vilket skapar stress och irritation i verksamheten.

För att underlätta vardagen för lärarna har skolledningen på Visättraskolan tagit fram ledstänger, strukturer och rutiner i form av ett samlat dokument kallat ”Visättraskolans A-Ö”. I dokumentet finns samtliga av Visättraskolans rutiner och dokument samlade. Personalen hittar rätt information enkelt och snabb, stress minimeras och fokus kan läggas på uppdraget.

Dokumentet är levande – så fort ledningen beslutar om en ny rutin eller upptäcker att viktig information saknas uppdateras dokumentet. I slutet av varje läsår går ledningen igenom dokumentet tillsammans – uppdaterar, tar bort, reviderar – så att allt är redo vid skolstart.

Informationsflödet – Unikum

Unikum är Huddinge kommuns lärplattform. På följande sätt hanterar Visättraskolan informationsflödet med hjälp av Unikum:

 • Kunskapsprogression
 • Underlag vid utvecklingssamtal
 • Dokumentation av extra anpassningar
 • Fatta beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram
 • Klassernas veckobrev
 • Rektor informerar
 • Aktivitetsschema för #roligareraster
 • Fritidshemmet informerar
 • Dokumentation av disciplinära åtgärder
 • Dokumentation av möten med vårdnadshavare och elev
 • Veckorapport

På föreläsningen förklarade Semira mer ingående hur de hanterar “Klassernas veckobrev” samt “Dokumentation av disciplinära åtgärder”.

Klassernas veckobrev

När Semira började som rektor såg hon ett stort behov av att inkludera vårdnadshavare i skolans arbete och en rutin om regelbundna veckobrev till vårdnadshavare kom på plats.

Varje vecka skriver klasslärarna ett veckobrev i Unikums Lärlogg. Skolledningen har tagit fram en mall för veckobrevet som lärarna kan utgå ifrån, men de har också friheten att strukturera ett veckobrev på egen hand om de önskar, med undantag för en fast disposition som är obligatorisk för att skapa tydlighet för vårdnadshavare. Veckobrevet mejlas ut till vårdnadshavare via Unikum.

Tack vare veckobreven får vårdnadshavare en tydlig inblick i elevens skolvardag och känner sig mer delaktiga. Rektor får en bra inblick i vad alla klasser jobbat med under veckan.

Dokumentation av disciplinära åtgärder

I höstas implementerades en ny rutin på Visättraskolan – den gäller dokumentation av disciplinära åtgärder. Innan rutinen fanns på plats var arbetet rörigt och tidskrävande – lärare dokumenterade och kommunicerade med vårdnadshavare på olika sätt och rektor fick inte information om åtgärderna i tid. För att skapa tydlighet och likvärdighet samt underlätta lärarnas arbete har skolledningen tagit fram en åtgärdstrappa kallad “Visättraskolans åtgärdstrappa för kunskap, trygghet och trivsel”. Den innefattar olika steg för hur skolan ska arbeta vid disciplinära åtgärder.

I flera steg av åtgärdstrappan används Unikum. I Unikums Lärlogg dokumenterar lärarna möten med vårdnadshavare och elev. Dokumentationen sker utifrån en mall som skolledningen har tagit fram där tydliga rubriker som lärarna kan kopiera och komplettera med information om den specifika åtgärden finns. Åtgärden mejlas ut till vårdnadshavare via Unikum och rektor får notis om åtgärden på mejl. Tack vare en tydlig struktur får lärarna mer tid för undervisning och skolledningen kan arbeta mer förebyggande.

De sex framgångsfaktorerna som lyfte Visättraskolan

Upptäck mer

På Unikums webbinarium ”Så leder Årets rektor” diskuterade Semira Vikström sin roll som rektor och ledare tillsammans med Annika Önnerlöv, produktutvecklare på Unikum. Titta på inspelningen av webbinariet eller summeringen här.