Målfokuserat i Helsingborg – med Unikum

När Ing-Marie Rundwall tillträdde som utbildningsdirektör i Helsingborg för tre år sedan bestämde hon sig för att implementera en genomtänkt strategi kring vad som behöver åstadkommas och vilka förutsättningar som då behöver finnas. Hon kom fram till att rektorerna är väldigt viktiga nyckelspelare.

– Jag måste ha en organisation som innehåller Zlatans, nyckelspelare som verkligen levererar, menar Ing-Marie.

Detta blev startskottet för ett nytt tänk i Helsingborgs kommun som bl.a. ledde till en stor omstrukturering där alla beslut skulle fattas direkt av ansvarig chef i form av rektor eller förskolechef. Ing-Marie skrev också ett tydligt uppdrag kring vad hon som utbildningsdirektör förväntar sig av dessa chefer.

– Där stod inget om ekonomi eller budget i balans, däremot fanns en tydlig förväntan att fokusera på barns och elevers utveckling och lärande samt leverera tillbaka 100% måluppfyllelse, berättar Ing-Marie.

 

Översikt av måluppfyllelsen med hjälp av tydliga krav och digitala verktyg

I Helsingborg finns det krav på att samtliga lärare ska rapportera in hur det går och göra en prognos en gång per termin i v. 13 samt v. 43. Detta görs i Unikum där man då också får en tydlig översikt per ämne, klass, skola och även på kommun-nivå.

– Då blir det lätt för både lärare och rektor att tydligt se direkt om ett ämne, klass eller skola dippar för att hinna sätta in åtgärder och ha löst problemet innan juni.

Ing-Marie tillägger att det självklart inte alltid är så enkelt men genom att dra nytta av de möjligheter som digitala verktyg ger så få man större möjlighet att upptäcka och sätta in rätt åtgärder i tid.

– Jag har aldrig haft så bra koll på måluppfyllelsen som nu, påpekar Ing-Marie.

Det underlag som lärare och rektorer lagt in och arbetat med i Unikum analyseras sen av de fyra verksamhetscheferna.

–Denna process går rätt fort eftersom allt underlag redan finns uppdaterat och aggregerat i Unikum.

Verksamhetscheferna presenterar sen en rapport för Ing-Marie där de tillsammans diskuterar resultatet. Ing-Marie kan med hjälp av underlaget ha löpande dialog med politikerna om förutsättningarna och resultatet av uppföljningarna.

Verksamhetscheferna har regelbundna möten med rektorerna där de också går igenom resultatet och sätter in de åtgärder som behövs.

– På så vis har man koll på läget i god tid och hinner faktiskt vända resultat och hjälpa eleverna i tid. Det är så viktigt att rektorerna har koll och att det finns en gemensam bild av läget ute på skolorna. Det är ju där besluten fattas som sedan direkt påverkar eleverna, säger Ing-Marie.

Unikum är ett verktyg som underlättar vår process enormt

Ing-Marie Rundwall

Utbildningsdirektör i Helsingborgs kommun

Som övergripande ansvarig är det viktigt att ständigt lyfta frågan och genom att efterfråga dessa analyser signalerar det om hur viktigt det faktiskt är. Eftersom verksamhetscheferna för tillbaka frågan och besluten fattas ute på skolorna blir det också på riktigt.

– Unikum är ett verktyg som underlättar vår process enormt, avrundar Ing-Marie Rundwall.

Se filmen från Skolfederationsdagen där bl a Ing-Marie talar

23 april anordnades en erfarenhetsdag i Helsingborg kring skolans digitalisering och Skolfederation där Helsingborg berättade om sina tankar. Hela dagen filmades.

 

Så kan skolor och kommuner dra nytta av webbverktyget Unikum

Unikum är ett modernt webbverktyg för att bl a systematiskt kunna synliggöra och analysera resultat från kommun och skola, till klass och elev:

  • Få färsk information om kunskapsresultat på alla nivåer – från kommun och skola till klass och elev
  • Analysera resultat för årskurser, flickor/pojkar, och över tid
  • Upptäcka, analysera och sätta in insatser för särskilt stöd
  • Färdigt underlag för Skolinspektionen för kommun och skola
  • Se terminsvis historik på alla nivåer.

Läs mer om Unikum