Ledarskapstips från Nordiska Skolledarkongressen

Nordiska Skolledarkongressen gick av stapeln 22-23 mars och Unikum fanns på plats! I vår monter hade vi bland annat besök av Elinor Kennerö Tonner, rektor i Huddinge och nominerad till Stora Skolledarpriset 2022, och Anette Klang Jensen, författare och verksamhetschef förskola i Falkenberg. Vi passade på att ställa några frågor om deras arbete, synen på ledarskap och hur de använder Unikum i vardagen!

Elinor Kennerö Tonner – rektor Källbrinksskolan i Huddinge kommun

Vad driver dig i ditt arbete som rektor?

– Elevers rätt till likvärdig utbildning oavsett förutsättningar.

Berätta om arbetet med att NPS-säkra Källbrinksskolan?

– Arbetet handlar om att tillgängliggöra lärandet i den akademiska, fysiska och psykosociala miljön på skolan. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där fokus ligger på att se och förstå elevens styrkor och förmågor.

I arbetet följer vi tydliga strukturer för att skapa tillgänglighet för våra elever. Några exempel är att vi tar fram lektionsplaneringar och är tydlig i vår kommunikation inför någonting som är nytt eller annorlunda. Vi ser även till att den fysiska miljön på skolan är anpassad utifrån elevers olika behov och förutsättningar.

Hur arbetar du med pedagogik i ditt ledarskap?

– Jag är en del av en ledningsgrupp som leder tillsammans. Min roll är att sätta en tydlig struktur och säkerställa att den följs så att mina kollegor i mer operativa roller kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Jag och mina kollegor arbetar som ett team helt enkelt!

Vilka är de största utmaningarna du har mött i rollen som rektor?

– Att driva ett omfattande utvecklingsarbete tar tid och den största utmaningen har varit att få med alla medarbetare på tåget. Det gäller att ha tålamod och inte ge upp – arbetet handlar ju om att förbättra den psykiska hälsan hos barn och elever.

Hur använder du Unikum i din vardag?

– I min roll använder jag Unikum främst för arbetet med elevhälsan. Vi använder verktyget Säkra Anteckningar i Unikum för att dokumentera viktig information som rör en elev. Verktyget ger oss en tydlig överblick av de behov som finns.

Hur upplever du att Unikum stöttar elever och lärare?

– Tack vare Unikum samlar vi allt digitalt på samma ställe och slipper hoppa mellan olika system i vardagen. Det skapar en tydlighet som underlättar arbetet för både lärare och elever. Lärare uppskattar modulen Kunskaper som ger dem en bra överblick av kunskapsutvecklingen. De uppskattar även verktyget Samtalet där de enkelt gör förberedelser inför utvecklingssamtalet.

 

Elinors bästa ledarskapstips:
  • Ha eleven i fokus
  • Var en tydlig ledare genom att sätta tydliga riktlinjer
  • Håll det salutogena förhållningssättet

Anette Klang Jensen – verksamhetschef förskola i Falkenbergs kommun

Hur jobbar ledningen med att stötta rektorer?

– Jag, tillsammans med en kvalitetsstrateg från förvaltningen, stöttar rektorerna i att ta fram ramar, strukturer, frågeställningar och årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna.

Hur följer ni upp och utvecklar SKA i förskolan?

– I kvalitetsarbetet bedömer vi undervisningens praktik. Vi har utvecklat ett system som vi kallar för “kvalitetsindikatorer för läs- och skrivutveckling, matematikutveckling och lärande-identitet”. Indikatorerna jämförs med aktuell forskning om vad som ger resultat för barns läs- och skrivutveckling, matematikutveckling och lärande-identitet. På regelbunden basis tar pedagogerna fram nulägesanalyser och justerar undervisningen utifrån dessa.

Vad anser du utmärker ett framgångsrikt ledarskap?

– Som ledare behöver man vara nyfiken på det som pågår i verksamheten – på barnen och pedagogernas arbete – för att kunna upptäcka de behov som finns. Kompetens kring förskolans uppdrag och god förståelse för pedagogik är också viktigt!

Hur kan vi skapa mer tid för rektors pedagogiska ledarskap?

– Det är viktigt att organisera rektorsskapet så att det inte blir ett ensamarbete. I Falkenberg arbetar vi med medledarskap där rektorerna är indelade i team bestående av tre rektorer som stöttar och utmanar varandra. Till varje team hör även en pedagogista, en specialpedagog och en kvalitets- och processutvecklare.

Hur stöttar Unikum ditt arbete som verksamhetschef?

– I Unikum får jag en bra överblick av verksamheterna – jag kan enkelt se det arbete som görs på förskolorna, den bild av kvalitet som förmedlas och vilka förbättringar som vi behöver göra.

Hur upplever du att Unikum hjälper pedagoger och rektorer?

– Om verksamheterna använder verktyget på rätt sätt – d.v.s. kopplar till läroplan och gör kvalitativa reflektioner och analyser – får alla en tydlig bild av lärandet och rektor kan göra kvalitativa återkopplingar som leder arbetet framåt.

 

Anettes bästa tips för att stötta det pedagogiska ledarskapet i förskolan:
  • Medledarskap – skapa fungerande team som stöttar och utvecklar
  • Ta fram fungerande strukturer och rutiner
  • Ha en fungerande stödorganisation som tar ansvar