Hurra Skolinspektion

På Fäladsgårdens skola i Lund siktar man högt och vill tillsammans med eleverna skapa framtidens kompetenser. Vid senaste Skolinspektionen fick de ett mycket gott betyg, utan anmärkningar, framförallt när det gäller elevernas utveckling mot målen. Viveca Dahl, rektor och pedagog, delar med sig av visioner och konkreta tips kring Fäladsgårdens arbete. Följ med på en berättelse om årshjul, “ploppande”, kunskapskrav, webbverktyg och Skolinspektion.

Fäladsgården har under flera års tid bedrivit ett omfattande förändringsarbete på många plan och har nu tagit ett stort steg framåt kring flera lyckade skolutvecklingsprojekt. Ett handlar om att sätta och aktivt arbeta för en gemensam vision. Visionsarbetet har utvärderats och utvecklats under resans gång och nu har landat i att hela rektorsområdet Norra Fäladen, som omfattar flera skolor i spannet F-9, har den gemensamma visionen “Vi är framtiden”.  Nyskapande, kreativitet, samarbete och “på riktigt” är nyckelorden som genomsyrar hela vardagsarbetet.

 

Gemensamma mål för att utveckla framtidskompetenser:

 • Engagerade elever
 • Ansvarstagande elever
 • Samarbete mellan elever och lärare
 • Elever ska lära sig mer med dator än utan
 • Effektiva lärare

Våra barn kan mycket mer än vi förväntar och tror

Viveca Dahl

Rektor på Fäladsgårdens skola

Att sikta högre med hjälp av läroplanen och Skolinspektion

Fäladsgården har tagit stor hjälp av läroplanen Lgr11.

– Lgr11 är fantastisk och hjälper oss mycket, framförallt med vägledning kring entreprenörskap, kreativitet och nyfikenhet. Att utgå från styrdokumenten är en självklarhet och ett måste men skapar också många möjligheter. Det hjälper oss också att sikta högre, berättar Viveca. 

En förebild är 16-åriga Malala som vunnit Nobels fredspris.

–Det finns presumtiva Malalas i alla svenska skolor. Våra barn kan mycket mer än vi förväntar och tror. Det är därför vi måste sköta våra skolor. Och det är därför det är så bra med Skolinspektion som får oss att noga tänka igenom hur vi arbetar, fortsätter Viveca.

 

En lärandemodell som ger struktur och trygghet

Fäladsgården arbetar utifrån en väl förankrad lärandemodell som innebär att:

 1. Planering: Alla lägger in sin planering i Unikum.
 2. Undervisning: Lärarna skapar öppna uppdrag med formativ respons i ex Google docs. Detta möjliggör elevreflektioner och bidrar till att tillvarata kompetenser och utveckla nya.
 3. Bedömningsunderlag – kan vara olika saker t. ex film, podcast eller keynote.
 4. Lärarbedömning: Slutbedömning i ett arbetsområde i Unikum för att mentor och rektor ska kunna följa upp en elev när det behövs. Här används både bedömningsmatris och kunskapskravstabellen.
 5. Elevreflektion: Elever reflekterar i arbetsområdet i planeringen. De kan visa sin kunskap i reflektionsfrågan men också individuellt i lärloggen som är kopplad till planeringen.
 6. Utvärdering – Fäladsgården lägger stort fokus på utvärdering och försöker tänka utanför boxen. Ofta tar de hjälp av eleverna.

På Fäladsgården arbetar lärarna också med sina egna lärarreflektioner där de reflekterar över sin undervisning. Alla lärare har sin egen BFL-site (Bedömning för lärande). Dessa utgör viktiga underlag i samtalen mellan kollegorna men också mellan rektor och pedagog för att utveckla både kompetenser och undervisningen i sig.

 

Ny bedömning för varje elev minst fyra gånger per läsår enligt årshjulet

Som rektor lyfter Viveca ofta frågor till lärarna där de får redogöra för hur de arbetar med framtidskompetenserna.

– I alla dessa kreativa arbetsuppgifter måste jag se till att alla elever når sitt mål. I detta arbete blir insatsvyn i Unikum viktig där jag när somhelst kan se hur det går för varje elev i varje ämne, berättar Viveca.

För att få arbetet att fungera lättare arbetar Fäladsgården väldigt strukturerat med ett årshjul som nav.

– Vi ploppar alltid minst 4 gånger per år, säger hon.

Ploppandet innebär att alla ämneslärare gör en ny bedömning i Skolverkets kunskapskravstabell som finns inne i Unikum.

Minst varannan månad har vi fullständig koll på varje elev i varje ämne. Unikum har gjort det lätt att ploppa om en hel klass efter avslutat arbetsområde så det tar oftast bara några minuter. Om det finns risk att “insats krävs” – så gör man detta direkt utan att invänta nästa omgång kunskapsbedömning, summerar Viveca.

 

Skolverkets kunskapskravtabeller i Unikum

– Kunskapskravstabellerna i Unikum är viktiga för oss. De hjälper oss att få överblick och koll på elevnivå. De hjälper lärare att hålla koll på hur betyget utvecklas. Och rektor att få överblick i möten med exempelvis förälder och specialpedagog. De underlättar också om någon lärare ska ta över en annan klass och gör hela arbetet mindre sårbart, säger Viveca.

Viveca berättar att hon är övertygad om att det var arbetssättet med Årshjulet och deras strukturerade metod att bedöma mot kunskapskraven flera gånger per läsår i Unikum som starkt bidrog till en lyckad Skolinspektion.

– Det ger mig som rektor trygghet och det är en nödvändighet att ha koll på nuläget. Och vi har verkligen koll! På varje elev och i alla ämnen, påpekar Viveca.

– Fokuset på årshjulet och ploppandet har också lett till att alla lärarna har hög medvetenhet om vad det står i kunskapskraven eftersom de aktivt arbetar med kunskapstabellen hela tiden och ploppar om. Det har också lett till att vi utvecklat ett mer professionellt språk och att vi idag har helt andra typer av diskussioner exempelvis kring när insats krävs och vilka aspekter som saknas.

Vi kan, vi är stolta och vi litar på vår samarbetskultur

Avslutningvis

Fäladsgården har lyckats med det som många vill – att bygga upp en kultur bland lärarna där de känner att “Vi kan, vi är stolta och vi litar på vår samarbetskultur”. Detta har gett god utdelning både vid Skolinspektion och på meritvärderna men framförallt i både lärarnas och elevernas uppfattning om sin skola. Nyligen genomfördes en trivselenkät och resultatet var fantastiskt! En stor och märkbar förändring på bara några år. Fäladsgården är nu en skola som upplevs kul och rolig och som attraherar allt fler elever. Ett riktigt framgångsrecept!