Sikte mot ökad kvalitet och likvärdighet i Mjölby kommun

När Elizabeth Lindlöf började som IKT-strateg på Mjölby kommun våren 2021 upptäckte hon att användningen av Unikum var ojämn på och mellan kommunens skolor, vilket var ett stort hinder för att lyckas med kvalitetsarbetet. Elizabeth delar med sig av hur kommunen under två års tid arbetat fram tydliga riktlinjer och effektiva rutiner, som skapat mer nytta för elever, lärare, rektorer och huvudmän. Ta del av hennes kunskap, erfarenhet och handfasta tips!

Elizabeth har omfattande erfarenhet av arbete med digitalisering och IT-pedagogik i flera kommuner. Genom åren har hon samlat på sig värdefull kunskap om implementering och upphandling av lärplattformar, som hon tagit med sig in i rollen som IKT-strateg i Mjölby.

Kartläggning av brister genom nulägesanalys

Mjölby kommuns skolor har använt Unikum sedan 2019. Våren 2021 inledde Elizabeth sitt arbete med att genomföra en nulägesanalys av den digitala miljön på kommunens skolor. Genom att intervjua lärare, speciallärare, rektorer och verksamhetschefer skapade hon sig en helhetsbild av situationen. Resultatet visade en ojämn användning av Unikum på och mellan kommunens skolor, vilket resulterade i svårigheter för rektorer och huvudmän att använda materialet i det systematiska kvalitetsarbetet.

Omtag för ökad kvalitet och likvärdighet

Elizabeth fick i uppdrag att göra ett omtag för att öka likvärdigheten. Alla inblandade behövde förstå syftet med att använda Unikum, och rätt förutsättningar behövde vara på plats för att bedriva kvalitetsarbete på både enhets- och huvudmannanivå.

Riktlinjer och ramar som togs fram:
  • Riktlinjer för vilka arbetsuppgifter som ska göras utifrån olika roller.
  • Riktlinjer kring vad som ska göras i Unikum/Prorenata.
  • Riktlinjer för utvärdering och uppföljning för att säkerställa kvaliteten och likvärdigheten i arbetet.

 

Stödinsatser, planeringar och bedömningar görs i Unikum

Elizabeth såg ett stort behov av att involvera lärarna i arbetet med stödinsatser, men ett bra verktyg saknades i kommunens skolor. Mjölby kommun ville ha ett verktyg som kunde erbjuda en strukturerad översikt, samla underlag på ett säkert sätt och användas för det systematiska kvalitetsarbetet. Valet föll på Unikums verktyg Stödinsatser, vilket uppfyllde kommunens krav på ett effektivt och användarvänligt verktyg.

En annan viktig aspekt av arbetet för att öka kvalitet och likvärdighet involverade bedömningar och planeringar. Det beslutades att alla bedömningar ska göras i Unikum, och att omdömen ska publiceras fyra gånger per år för alla skolformer. Rutinen innefattar även att lärare på ett tydligt sätt ska beskriva vilka kriterier som inte uppfyllts om en elev inte når målen.

Det beslutades även att alla planeringar ska göras i Unikum. Genom att använda Unikum för detta ändamål kan vårdnadshavare, rektor och huvudman ta del av planeringen och materialet kan användas för det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Kontinuerlig förbättring och förändring

Omtaget i Mjölby kommun har resulterat i att fler bedömningar och planeringar görs i Unikum idag, samt att kvaliteten har ökat. Elizabeth delar med sig av tre handfasta tips för hur kommuner kan gå tillväga för att skapa likvärdighet och öka kvaliteten i sina verksamheter.

Repetition och uppföljning
Ett av de vanligaste misstagen är att anta att lärare och rektorer klarar sig själva efter att en lärplattform har implementerats. Många individer behöver kontinuerlig repetition och uppföljning för att stärka sin kompetens, särskilt med tanke på att nya lärare och rektorer anställs och att uppdateringar och nyheter släpps i lärplattformar.

Tydliga riktlinjer
Säkerställ att tydliga riktlinjer finns på plats för alla inblandade, och att alla har en tydlig förståelse från början. På detta sätt undviker man irritation och frustration.

Omtag vid behov
Om implementationen inte går som planerat är det helt okej att göra ett omtag.

Titta på Elizabeths populära föreläsning!

Upptäck mer