Augmented Reality förstärker barns lärande om hållbar utveckling i Svedalas förskolor

I Svedala kommun kan verksamheter ansöka om innovationsmedel för att driva egna innovationsprojekt. En möjlighet som förskolorna Tegelbruket och Klöverstugan nappade på för att utveckla arbetet med hållbar utveckling och digital teknik. Det har resulterat i ett spännande hållbarhetsprojekt med fokus på Augmented Reality (AR), även kallat “förstärkt verklighet”, som ökat barns kunskap om hållbar utveckling. Rektor Annika Aveling och förskolläraren Anna Lundh berättar om projektet.

Förskolorna Tegelbruket och Klöverstugan har en stark profil inom naturvetenskap och teknik – en profil som förskolans rektor Annika byggt upp tillsammans med sina kollegor under flera års tid. Annika har varit mån om att alla känner delaktighet i förskolans arbete och har låtit alla medarbetare gå en utbildning för att öka kompetensen inom naturvetenskap och teknik.

– Skolinspektionens granskningar har visat att förskolors kunskap kring naturvetenskap och teknik inte är så stark, så när jag började som rektor 2016 ville jag stärka vår profil inom området. I samarbete med Högskolan Kristianstad anordnade Skolverket en 7.5 poängskurs inom ämnet som jag bestämde att både barnskötare och förskollärare skulle få delta på för att fortbilda sig inom biologi, kemi, fysik, och digitalisering med fokus på hållbar utveckling. Kursen var väldigt uppskattad och bidrog till ett större engagemang kring ämnet.

Globala målen och AR-teknik – en perfekt kombo!

På Tegelbruket och Klöverstugan har man nyligen genomfört ett hållbarhetsprojekt fokuserat på AR och Globala målen. Ett arbete som engagerat såväl medarbetare och barn som vårdnadshavare och andra kommuninvånare. Förskolläraren Anna Lundh har projektlett arbetet från start till mål.

Hållbar utveckling och digital teknik är två stora områden, hur valde ni att avgränsa arbetet?

– Vi valde att fokusera arbetet på två av de 17 globala målen för hållbar utvecklingRent vatten och sanitet för alla och Hav och marina resurser. Genom att avgränsa arbetet blev det hanterbart för barnen och enkelt för oss att följa deras förändrade kunnande, berättar Anna.

Vi försökte också hitta en gemensam nämnare för de två områdena som kunde konkretisera arbetet ytterligare. Vi kom fram till att förmågor som kritisk tänkande, problemlösning, kommunikation och samarbete är relevanta inom både hållbar utveckling och digital teknik.

Berätta om några av projektets aktiviteter!

– För målet Hav och marina resurser fokuserade vi bland annat på marin nedskräpning.
Vi besökte platser med vatten i vår närmiljö. Svedala ligger en bit från havet så Tegelbruket besökte en å och Klöverstugan besökte en damm i närheten. Vi undersökte om det fanns skräp i vattnet och sökte fakta om vad nedskräpning gör med djur och natur.

– Vi laddade ner AR-appar på våra lärplattor att använda i undervisningen. När vi besökte en plats, som exempelvis dammen eller ån, scannade vi av området via appen. Området sparades som digital yta på lärplattan där vi kunde fästa bilder och annat digitalt material med koppling till platsen och målet. Med hjälp av AR-tekniken skapade vi även digitala undervattensvärldar som barnen fick utforska. Exempel på appar vi använde oss av i arbetet är “AR-makr”, “Reality Composer”, “Scaniverse”, “Sandbox AR”.

Barnen skrev ett brev till kommunen med önskemål om att det skulle sättas upp en skylt med information om att stoppa nedskräpningen

Kampanj för att stoppa nedskräpning

– Arbetet kring marin nedskräpning skapade stort engagemang hos barnen. De diskuterade tillsammans med personalen hur den skulle kunna stoppas. De kom fram till att det behövdes en informationsskylt om att det inte är okej att skräpa ner. Vi tog fram digitala skyltar som vi placerade bredvid ån och dammen i appen. Barnen skrev även ett brev till kommunen med önskemål om att det skulle sättas upp en skylt med information om att stoppa nedskräpningen. Brevet fick fin respons och kommunen satte faktiskt upp en skylt, fortsätter Anna.

För det globala målet Rent vatten och sanitet för alla diskuterade vi vattnets betydelse för människan. Barnen fick lära sig om hur mycket vatten en människas kropp består av via “AR-kroppar” – i en app kunde barnen se att en kropp består av 60-70% vatten och sedan enkelt jämföra den virtuella kroppen mot sin egen för att förstå hur mycket 60-70% faktiskt är. Barnen fick även lära sig om vattnets betydelse för växter genom experiment där vi vattnade en blomma och lät en annan torka.

Vi besökte även reningsverket i Svedala och lärde oss om hur reningsprocessen av vatten går till. På förskolorna provade vi sedan att rena vårt eget vatten.

Ett urval av projektets aktiviteter:
  • Research om vattnets betydelse för människor och djur
  • Utforska vatten i förskolans närmiljö
  • Besök på kommunens reningsverk
  • Vattenreningsexperiment på förskolan
  • Undersöka och samtala om hur tillgången till rent vatten ser ut världen över
  • Cykeltur med lådcyklar till olika platser med koppling till globala målen

Spridning av processer och erfarenheter från projektet

Hur har ni spridit projektet utanför förskolan?

– I samarbete med Svedala bibliotek anordnade vi en utställning där vi visade upp vårt arbete i bibliotekets lokaler. Utställningen bestod av en miniatyrstad med platserna vi besökt under projektets gång som barnen byggt av återvunnet material, berättar Anna.

För att sprida arbetet ytterligare skapade vi en hemsida med information om vårt projekt. Svedala har också lyft arbetet via kommunens hemsida. Vi har också delat vårt arbete i sociala medier så att andra förskolor ska kunna ta del av det.

Via Unikum har vi spridit arbetet till vårdnadshavare. Unikum gör det enkelt för vårdnadshavare att hänga med i arbetet som sker på förskolan och de kan enkelt visa sitt engagemang och uppskattning. Responsen från vårdnadshavare har varit helt fantastisk. De har bidragit med material till undervisningen och många har berättat att de har fått små miljöpoliser i hemmet som hojtar till när man diskar för länge eller sorterar slarvigt.

Berätta om några värdefulla insikter ni fått med er från projektet!

– Tidigt i arbetet kunde vi se hur den digitala tekniken driver lärandet framåt. Tekniken skapade en ny sorts nyfikenhet och engagemang hos barnen som gjorde att de ville lära mer och veta mer. Deras lärande ökade fortare med hjälp av tekniken vilket var häftigt att se, avslutar Anna.

Upptäck mer

Länkar till Klöverstugans och Tegelbrukets hållbarhetsprojekt 
Många förskolor arbetar med hållbar utveckling. Läs om fler spännande projekt!
Skolbanken – hitta inspiration till arbetet med hållbar utveckling

I Skolbanken, som Unikum står bakom, delar lärare, pedagoger och skolor från hela Sverige med sig av sina pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och underlag för utvecklingssamtal. Här kan du hitta inspiration och få idéer för ditt eget arbete, exempelvis arbetet med hållbar utveckling. Besök Skolbanken här!

Gör lärandet proffsigt med Unikum Förskola

Unikum används av 4 000+ förskolor och fungerar på både surfplatta, mobil och dator. Med Unikum synliggör du verksamheten för arbetslag, rektor och vårdnadshavare på ett enkelt och smidigt sätt – och dessutom får du ett bra stöd för hela det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Läs mer och prova verktyget kostnadsfritt!