Inspektion ger värdefull insikt: exempel från olika verksamheter

Inspektion må vara jobbigt och lite läskigt, men Skolinspektionen är en myndighet som granskar med målet att förbättra. Granskningen genomförs för att stärka verksamheter och bidrar till att höja kvaliteten i Sveriges skolor och förskolor. Vi delar med oss av exempel på inspektioner som satt ljuset på problem som behöver åtgärdas, och hur det bidragit till positiv utveckling i verksamheterna. Dessutom har vi fått byta några snabba ord med Lars Thornberg, GD staben på Skolinspektionen.

Varför genomförs inspektion av skola och förskola?

Skolinspektionen granskar regelbundet förskolan, fritidshemmet, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av inspektionen, bortsett från fristående förskolor och pedagogisk omsorg som inspekteras av kommunen. Granskningen utgår från skollagen, förordningar, läroplaner och kursplaner. Målet med inspektionen är att alla barn och elever ska få en bra utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt betyg i alla ämnen.

Läs mer om Skolinspektionens tillsyn och granskning och kommunens tillsyn av fristående förskolor.

Många kommuner och fristående verksamheter använder Unikum för datadrivet beslutsfattande, kontinuerlig kvalitetsuppföljning och resursfördelning. Läs mer om hur Unikum hjälper er att utveckla kvalitetsarbetet hela vägen från pedagog, arbetslag, skolledare till huvudman. 

“Alla barn och elever ska ha tillgång till en god utbildning”

Lars Thornberg, GD staben på Skolinspektionen förklarar att Skolinspektionens målbild är en skola och förskola med hög kvalitet där alla barn och elever är trygga.

– Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att hjälpa barn och elever, men vid tillfällen där barn och elever inte får den utbildning de har rätt till eller känner sig otrygga ska Skolinspektionen kunna göra en insats för att förbättra verksamheten. Alla barn och elever ska ha tillgång till en god utbildning, och Skolinspektionens arbete spelar en viktig roll för att vi ska kunna uppnå det målet, förklarar Lars.

Ofta förknippat med oro och stress

En inspektion kan vara förknippat med oro och stress i de verksamheter som granskas. Många vittnar om en rädsla av att göra fel och en oro inför vad granskningen kommer att visa. Vi på Unikum vill lyfta inspektion som någonting positivt då granskningen handlar om att säkerställa att barn och elever ges rätt förutsättningar att utvecklas och får sina rättigheter tillgodosedda. Nedan delar vi med oss av konkreta exempel på hur inspektion bidragit till positiva åtgärder i olika verksamheter.

Från kris till högsta betyg av Skolinspektionen

Vid Skolinspektionens inspektion 2012 fick Visättraskolan 22 nedslag. På den tiden var skolan en otrygg plats med låga kunskapsresultat, hög personalomsättning och dålig ekonomi. 2013 började Semira Vikström som rektor och genom hårt arbete lyckades hon vända skolan som var i en nedåtgående spiral till att få ökat elevantal, bättre kunskapsresultat, och nöjdare elever och personal. 2019 fick Visättraskolan Skolinspektionens utlåtande om att vara “en av de bästa skolor de varit på”, och 2021 blev Semira utsedd till Årets rektor.

Framgångsfaktorerna bakom vändningen:

  • En tydlig vision som visar vägen
  • Systematiskt kvalitetsarbete som för arbetet framåt
  • En stabil grund med ledstänger och rutiner
  • En arbetsmiljö som andas vi-känsla
  • Kollegialt lärande med en dela-kultur
  • En prioriterad elevhälsa

Läs mer om framgångsfaktorerna som lyfte Visättraskolan.

Full koll på SKA i förskolan efter inspektion

Karin Neffler, rektor på två fristående förskolor i Stockholm, fick vid en inspektion en anmärkning på att de behövde förbättra dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet. Karin såg till att det systematiska kvalitetsarbetet genomfördes, problemet var att hon gjorde det mesta av kvalitetsarbetet i sitt eget huvud.

– Innan vi fick Unikum hade vi tillsyn som bland annat resulterade i att vi behövde bli bättre på att dokumentera vårt kvalitetsarbete. På den tiden gjorde jag det mesta av kvalitetsarbetet i huvudet. Jag såg till att det systematiska kvalitetsarbetet gjordes, men dokumenterade inte arbetet särskilt väl.

Karin kom till insikten om att hennes verksamhet saknade ett digitalt verktyg med bra funktioner för SKA som gör arbetet överskådligt och underlättar rapporteringen till huvudman. Idag använder förskolorna Unikums digitala verktyg vilket har hjälp dem att få riktigt bra koll på det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer om hur Unikums verktyg hur underlättat deras arbete – från vardagsarbetet till det systematiska kvalitetsarbetet.