Bedöm kvaliteten och skapa organisatoriskt lärande i förskolan

På årets digitala Nyckelpersonsträff berättar Anne-Lie Stellmar, SLS-utvecklare och förskollärare i Knivsta kommun, hur man kan tänka kring kvalitetsbedömning och organisatoriskt lärande i förskolan med fokus på arbetslagets utveckling. Under föreläsningen delar Anne-Lie med sig av värdefulla tips och kunskaper från sin gedigna erfarenhet inom förskolan och roller som förskollärare, biträdande rektor, SLS-utvecklare, gästföreläsare och den pågående masterutbildningen i pedagogiskt ledarskap.

Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig och alla barn, oavsett bakgrund, ska ha rätt till utbildning av hög kvalitet. Anne-Lie Stellmar menar att utbildningens kvalitet baseras på de pedagogiska resurserna som finns i förskolan och pedagogernas arbete och utveckling är därför avgörande för kvalitetsarbetet i organisationen. I förskolan ska man kritiskt granska och analysera vad som händer, varför det händer och vad man vill uppnå, men pedagogen får sällan ta del av ett tydligt slutresultat. Avsaknad av tydliga mål och resultat kan leda till att pedagoger endast väljer att arbeta med vissa delar i läroplanen, ofta är det omsorgsarbetet som får stort utrymme och utveckling och lärande blir lidande.

 

Att arbeta i förskolan är ett av de svåraste serviceyrkena som man kan ha

Förskolans kvalitetsarbete påverkas av en mängd faktorer – nationell måluppfyllnad, styrdokument, kommunens vision, och vårdnadshavarnas upplevda kvalitet. Det finns lagar att följa men också barn att trösta och i sitt yrke möter pedagoger många människor med olika, och ibland motstridiga, intressen. I förskolan möts pedagoger med olika lång erfarenhet där variationen i kunskap och intresse kan skifta markant inom arbetslaget eller avdelningen. Anne-Lie påstår att förskoleyrket är ett av de svåraste serviceyrken som finns och med service menar hon den roll som man som pedagog förväntas bemästra i mötet med andra människor.

Anne-Lie förklarar att det är svårt att agera professionellt om man inte har färdigheterna eller kompetensen för ett professionellt agerande. Alla pedagogers handlingar har en effekt på organisationen och Anne-Lie klargör att den samlade kompetensen i arbetslaget inte kan bli större än den svagaste länken. För att öka den samlade kompetensen behöver arbetslaget hitta sätt att mötas som inkluderar samtliga pedagoger oavsett erfarenhet, bakgrund och utbildning.

 

Gemensam karta för samlad kompetens

Kvalitetsarbete syftar till att systematiskt och kritiskt utvärdera utbildningen och genom reflektion och analys utveckla den vidare. För att forma en lärande organisation som möjliggör utveckling och leder till samlad kompetens i arbetslaget måste det finnas en gemensam målbild, som Anne-Lie kallar karta. Kartan ska vara tydlig och enkel att förstå för samtliga inom organisationen. Kartan ska förklara hur utbildningen är förankrad i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och hur läroplanen hålls levande. Den ska informera om vart man är på väg, varför man gör som man gör och hur förändringsresan ser ut.

 

För att barn ska lära behöver pedagoger lära

Pedagoger behöver känna att de vågar och ges möjlighet att vara professionella. De axlar ett stort ansvar – de ska bygga relationer, vara förebilder, se barnet och framförallt säkerställa en bra pedagogisk utbildning. För att bli en riktigt bra pedagog måste man kunna omvandla teori till praktik. För att lyckas behöver pedagoger få utrymme att praktisera och tid till att analysera sitt eget lärande, för att i sin tur kunna leda och lära barnen i utbildningen.

 

Summering

  • För att bedöma kvaliteten och skapa organisatoriskt lärande i förskolan behöver arbetslaget arbeta tillsammans under hela processen.
  • Den samlade kompetensen blir större om olika roller ges utrymme att lära.
  • Organisationen blir lärande genom att man får möjlighet att lära av varandra och utvecklas tillsammans.
  • Att utgå från en karta med gemensamma mål gör det möjligt för arbetslaget att se den faktiska kvaliteten, vilket underlättar arbetet med läroplanen och den ändamålsenliga kvaliteten.

 

Se hela föreläsningen

Om Nyckelpersonsträffen

Unikums Nyckelpersonsträff är en årlig, nationell konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor. I år genomfördes konferensen digitalt!

 

Upptäck mer

Nyfiken på hur Unikum kan hjälpa dig utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan? Läs mer här.