Så leder du undervisningsförbättring på gymnasiet – med Simon Hjort

På vilket sätt kan rektorer leda sina lärare på ett så effektivt sätt som möjligt för att stärka kompetensen, utveckla undervisningen och höja kvaliteten för att alla elever ska nå sina mål och lyckas på gymnasiet?

Unikum bjöd in Simon Hjort, universitetslektor, handledare och författare till ett webbinarium för att diskutera hur rektorer kan leda sina lärare på bästa sätta för att lyfta undervisningen. Här kan du läsa en summering av webbinariet.

Varför är förbättrad undervisning en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet på gymnasiet?

Grunden i det systematiska kvalitetsarbetet är elevers måluppfyllelse. Det är viktigt att skolor lägger fokus vid att kontinuerligt utveckla undervisningen eftersom det är den som är avgörande för elevers utveckling och lärande, och i slutändan elevers måluppfyllelse. Men hur gör man det rent konkret?

Hur driver man undervisningsförbättring på olika nivåer – från elevnivå till skolnivå?

Det är vanligt förekommande att lärare, rektor och ledning m.fl. drar åt olika håll i ett förbättringsarbete, vilket brukar resultera i att arbetet inte kommer framåt. En tydlig överensstämmelse mellan olika nivåer är en avgörande faktor för att driva undervisningsförbättring.

De stora effekterna på elevernas lärande sker på klassrumsnivå. Rektor ansvarar för att undervisningen håller god kvalitet och behöver finnas tillgänlig för att stötta sina lärare.

Klassrumsnivån behöver hänga ihop med den kollegiala nivån på så sätt att när lärarna träffas i grupp ska de ges utrymme att fokusera på eleverna och deras behov, istället för på administrativa frågor eller annat som inte rör lärande.

Ledningsnivån behöver ha örat mot rälsen och fånga upp behoven som uppstår på andra nivåer för att hela tiden prioritera och justera utvecklingsarbetet i rätt riktning.

Vad innebär ett framgångsrikt ledarskap i praktiken?

För att du som rektor ska lyckas i ditt pedagogiska ledarskap finns det några saker som är bra att tänka på.

Inta en läranderoll

Ibland pratas det om skillnaden mellan att vara chef och ledare – en chef är någon som bestämmer över andra medan en ledare är någon som andra vill följa. I rollen som rektor är du beroende av att din personal följer dig och du kommer vinna på att visa ödmjukhet, nyfikenhet och en vilja att lära tillsammans med dina kollegor.

Bygga en strategi för undervisningsförbättring

Ta fram en strategi för hur undervisningen ska förbättras. Fundera över vad som behöver prioriteras och på vilket sätt det kan leda till förbättrad undervisning, samt hur lärarnas olika styrkor kan nyttjas på rätt sätt.

Designa professionellt lärande

Fundera över hur arbetet i klassrummet kan genomföras på bästa sätt. Ta med din personalgrupp i beräkningen och fundera över vad de behöver för att lyckas utifrån sina unika förutsättningar.

Följa upp undervisningskvalitet och återkoppla elevresultat

Boka in individuella samtal med dina lärare där ni diskuterar arbetssätt, utmaningar och andra viktiga aspekter som påverkar kvaliteten och resultaten i klassrummet.

Leda genom andra medarbetare

Som rektor är det svårt att påverka undervisningen på egen hand. Bygg upp ett team med nyckelpersoner i form av kompetenta lärare som i sin tur kan leda sina lärarkollegor. På detta sätt kommer du nå ut till undervisningen i klassrummet.

Organisera effektivt resursutnyttjande

Det är svårt att hinna med allt, försök att vara selektiv gällande hur resurser ska nyttjas så att det verkligen gör skillnad för elever och lärare.

Hur skapar rektor rätt förutsättningar för undervisning i klassrummet?

Förutsättningarna på olika gymnasieskolor skiljer sig åt och en bra idé är att börja med att genomföra en analys av din verksamhet för att skapa en tydlig överblick av hur de enskilda behoven ser ut på just din skola.

Efter analysen är det dags att kartlägga vilka gemensamma processer som krävs på organisationsnivå för att möjliggöra förbättrade prestationer. I nästa steg mäter ni prestationer på medarbetarnivå och bestämmer vilka justeringar som behöver göras för att förbättra undervisningen i klassrummet. I steg tre tittar ni på resultaten på elevnivå för att förstå vad prestationerna gett upphov till.

I det sista steget gör ni en systematisk uppföljning av arbetet. Titta på din skolas enskilda behov och följ upp de processer, prestationer och resultat som ni ser och justera efter behov.

Exempelvis skulle det kunna handla om en kurs som flera elever har lite extra svårt för. Fundera över vilka processer som behövs för att komma åt problemet, vilka prestationer som ni tänker att de ska leda till, och hur ni ser på resultaten. Arbetet handlar om att se till att det blir förbättringar för eleverna och att följa upp det kontinuerligt.

Vilka är de största möjligheterna och utmaningarna i ett förändringsarbete?

Varför misslyckas ett förändringsarbete?

  • Bristande analys av nuvarande praktik
  • Ägarskap och/eller förståelse för behov av förändring saknas
  • Svårt att förstå hur förändringen ska genomföras
  • Takten i förändringsarbetet hanteras dåligt
  • Nyckelpersoner/ledare i skolan saknar engagemang
  • Kvaliteten i arbetet är för låg och systematiken för dålig

Den viktigaste möjligheten är att bygga lärares ägandeskap. Om man får med sig lärarna på tåget där de känner att arbetet har med deras egen undervisning och elever att göra är det stor chans att arbetet lyckas.

3 tips som lyfter undervisningen till en ny nivå

  • Sätt utveckling av undervisningen med fokus på elevens framsteg i centrum
  • Bygg en grupp att leda igenom och tillsammans med
  • Ta fram en tydlig och långsiktig strategi med fokus på lärares ägarskap

Upptäck mer

Om Simon Hjort

Simon brinner för att fördjupa människors lärande. Han en bakgrund som gymnasielärare och arbetar idag som lektor i Linköpings kommun med skolutveckling på förvaltningsnivå. Läs mer. 

Unikum för gymnasiet

I Unikum kan du enkelt skapa och dela planeringar, lämna in uppgifter och prov, följa resultat och kommunicera med elever eller annan personal. Med all pedagogisk dokumentation i Unikum får du mer tid till undervisning och lärande. Läs mer om Unikum för gymnasiet.