Kvalitetsarbete i praktiken på gymnasiet med Sandvikens kommun

På gymnasieskolan Bessemerskolan i Sandvikens kommun har man lyckats få till ett fungerande kvalitetsarbete, som på kort tid lett till förbättrade insatser och ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Vi bjöd in Tobias Landström, biträdande rektor på Bessemerskolan till ett webbinarium för att höra mer om hur arbetet och projektplanen sett ut. Här kan du läsa en summering av webbinariet eller titta på inspelningen i efterhand!

Tillsammans med Mikael Windh från Unikum diskuterar Tobias framgångsfaktorerna bakom det lyckade projektet, utmaningarna på vägen och lärdomarna de fått med sig, samt på vilket sätt Unikum varit en pusselbit i arbetet. Längst ner på sidan hittar du webbinariet i sin helhet.

Bakgrund till arbetet med SKA – hur såg behovet ut?

Tobias började sin karriär inom skolans värld för 17 år sedan. Genom åren har han kunnat följa hur kravet på dokumentation, kvalitetsarbete och måluppfyllelse ökat successivt och hur Skolinspektionens besök blivit alltmer frekventa. På Bessemerskolan såg man ett behov av att strukturera det systematiska kvalitetsarbetet för att matcha de ökade kraven.

Vilka har varit de största utmaningarna och möjligheterna med kvalitetsarbetet?

Det systematiska kvalitetsarbetet på Bessemerskolan görs med hjälp av flera digitala verktyg, bland annat Unikum. Tobias lyfter några utmaningar och möjligheter som de stött på i kvalitetsarbetet och digitaliseringen av skolan i stort.

Utmaningar

Digitala färdigheter hos lärare

På Bessemerskolan arbetar 150 lärare med olika digitala kompetens – somliga har stenkoll på det digitala, andra behöver mer stöttning. Det har varit utmanande att hitta en bra balans som funkar för alla.

Resurser för fortbildningsinsatser

Utbildning och fortbildning krävs för att personal ska känna sig trygga i hanteringen av olika digitala verktyg. Verktyg utvecklas och nya funktioner tillkommer och kontinuerligt stöd behöver finnas tillgängligt. Utmaningen för Bessemerskolan har varit att få till resurser som kan utbilda och stötta personal kontinuerligt.

Enhetlighet och samsyn

På Bessemerskolan finns hela 12 nationella program. Skolans storlek har gjort det svårt att få en samsyn kring hur man ska arbeta i olika verktyg, och att få samtliga program att arbeta mot samma mål.

Se fördelar och vinster (till en början)

En utmaning när man implementerar nya verktyg är att det kan vara lite svårt att förstå fördelarna med verktyget och vad det bidrar till i det långa loppet. På Bessemerskolan fanns det från början en osäkerhet kring digitala verktyg eftersom det var svårt för lärare att veta hur digitaliseringen skulle påverka deras vardag. Ledningsgruppen lade stort fokus vid att kommunicera vinsterna och fördelarna vilket har skapat en bättre förståelse.

Att våga öppna dörren till klassrummet

Läraryrket har traditionellt räknats som ett “ensamyrke” där lärare stänger dörren till sitt klassrum och undervisningen i stort. Digitaliseringen har öppnat upp klassrummet på ett nytt sätt som kan upplevas som lite jobbigt och läskigt.

 

Möjligheter

Bra underlag för effektiva, faktabaserade beslut

Undervisningen som lyfts fram via Unikums digitala verktyg ger ett tydligt underlag för ledningsgrupp och arbetslag som gör det möjligt att ta snabba och faktabaserade beslut.

En pelare i pedagogiskt ledarskap och samtal med lärare

Ledningsgruppen får en förståelse för vad som sker i klassrummen vilket underlättar dialogen med lärare och ger ett bra stöd i det pedagogiska ledarskapet. På Bessemerskolan har det blivit enklare för både ledningsgrupp och lärare, men även för elever och deras vårdnadshavare, att följa hur eleven ligger till mot målen.

Tidsvinster

Genom att kvalitetsarbetet finns samlat digitalt på samma ställe sparar man mycket tid – färre möten krävs och de möten som sker blir betydligt mer effektiva.

Utökat kollegialt lärande

Digitalisering av Bessemerskolan har öppnat upp nya möjligheter när det kommer till det kollegiala lärandet. Det har blivit enkelt och effektivt att dela material och lära av varandra.

Hur struktureras SKA under ett år?

Strukturen på Bessemerskolan:
 • Hypergene används för uppföljning av nämndmål och andra mål (följs upp delårsvis eller halvårsvis)
 • Enkätverktyg används för att mäta värdegrund och verksamhetsstyrning – skickas ut till elever och personal
 • 2c8 används för processritning och kartläggning av rutiner i flera led
 • Unikum används för systematiska delar av verksamheten med elevfokus (e.g. utvecklingssamtal, bedömningar, särskilda anpassningar, åtgärdsprogram)

 

Vilka positiva effekter har man kunnat se?

På Bessemerskolan har man kunnat se ett antal positiva effekter av skolans strukturerade kvalitetsarbete:

 • Tidsvinster
 • Faktabaserade beslut
 • Bättre möjligheter för pedagogiskt ledarskap
 • Bättre möjligheter för kollegialt lärande
 • Bättre möjligheter för informationsdelning om elever
 • Förbättrad och enhetlig dokumentation

3 tips för att underlätta SKA

Tobias lyfter tre saker som är viktiga att fokusera på vid införandet av ett digitalt verktyg för att underlätta kvalitetsarbetet.

 • Ha tydliga delmål
 • Säkerställ att det finns resurser
 • Prata om vinster, inte arbetsbelastning

Nyfiken på Unikum för gymnasiet?

Unikum stöttar skolans pedagogiska uppdrag och hjälper alla roller att nå sina mål, oavsett om du är elev, lärare eller skolchef. Läs mer eller boka en visning idag.