Lgr22 & Lgra22 – nya kursplaner och läroplaner

Nya läroplaner och kursplaner för grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan har trätt i kraft! Under våren och sommaren har vi arbetat för fullt med att uppdatera verktyget. I det här blogginlägget hittar du all information om uppdateringarna som skett i Unikum.

Lgr22 och Lgra22 i Unikum – ämnen och kursplaner på plats

De nya läroplanerna har trätt i kraft och Unikum är uppdaterat med de senaste kursplanerna. Framöver kommer alla läroplanskopplingar göras mot Lgr22/Lgra22 istället för Lgr11/Lgra11. För att säkerställa den bästa kvaliteten samt minimera buggar har vi under sommaren släppt Lgr22 i så kallade del-releaser. Det innebär vi uppdaterat verktyget kontinuerligt för att säkerställa att allt fungerar smidigt vid skolstart. Nu är sommarens arbete är så gott som klart och ämnen och kursplaner finns på plats. Många ämnen finns tillgängliga, men det är inte alla som vill se alla ämnen. Du har därför möjlighet att i översikten välja om du vill se samtliga ämnen eller enbart de obligatoriska ämnena. 

 

I de ämnen där det finns varianter med första- och andraspråk behöver du som lärare göra ett aktivt val för vilken variant du vill göra en bedömning mot. När du gör bedömning på hela gruppen får du upp en fråga där du kan välja. På elevnivå gör du valet genom att klicka på pilen vid ämnet. 

[VIDEO] Se hur de nya läroplanerna funkar inne i Unikum

Information om nya läroplaner och kursplaner

Samtliga ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Ändringar i läroplanens inledande delar gäller även förskoleklass och fritidshem. Ändringar görs i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har även tillkommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer samt annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om ändringarna.

Föreläsningsserie: Läroplanerna i fokus

Läroplanerna i fokus är en serie med föreläsningar från Skolverket som handlar om aktuella teman i de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Nya föreläsningar släpps regelbundet under våren 2022. Läs mer och titta på föreläsningarna. 

[VIDEO] Lgr22 & Lgra22 – Så påverkas Unikum

Frågor och svar

Vi får in många frågor om ämnet och har samlat svar på några av våra vanligaste frågor.

Vad kommer att hända med kopplingar till nuvarande kursplan i våra planeringar?

När vi lägger in de nya kursplanerna kommer det att finnas kopplingar till de nuvarande. Vi kommer att mappa de gamla kursplanerna mot de nya så långt som det är möjligt – syfte och centralt innehåll har stora likheter, kunskapskraven mappas där det är möjligt. Gällande planeringar ska det ske utifrån syfte och centralt innehåll. Vi ser stor nytta i att lärare kan utgå från planeringar gjorda mot LGR11 – när en sådan planering kopieras kopplas punkterna i planeringen mot LGR22 och lärare har sedan möjlighet att lägga till/ta bort.

Hur kommer ni att göra med kunskapskraven?

Vi vill hjälpa dig som lärare att dokumentera elevens framsteg i olika delar av kunskapskraven. Vi kommer därför dela in kunskapskrav i samma delar/stycken som Skolverket gör i respektive ämnes kommentarmaterial. Då finns allt samlat när det är dags för en bedömning mot kunskapskravet i sin helhet.

Vad händer med alla bedömningar gjorda innan 1 juli?

I översikter kommer alla tidigare bedömningar fortfarande synas tills dess att nya bedömningar har gjorts. Det kommer vara synligt vilka bedömningar som är gjorda mot den tidigare läroplanen.
När du som lärare går in på en enskild elev kommer du direkt kunna göra en ny bedömning, men du kan fortfarande hitta elevers tidigare bedömningar under “Visa alla bedömningar”, eller i elevens arkiv.

Vad kommer hända med alla uppgifter gjorda i Lgr11?

I de fall du vill fortsätta arbeta med en uppgift som är gjord i Lgr11 även när vi nu går över till en ny läroplan så går det såklart bra. Uppgifter kommer synas som kopplat underlag i tidigare bedömningar, men nya kopplingar görs mot Lgr22/Lgra22. Det kommer gå att se en gammal uppgift i bedömningar gjorda mot Lgr11. Fortsätter man jobba med uppgiften görs nya kopplingar istället mot Lgr22/Lgra22.

Behöver vi göra något med Unikum på vår skola för att få de nya kursplanerna?

Nej, vi lägger in allt så snart vi kan och publicerar den 1 juli 2022. Om du skulle se något som inte stämmer – stavfel eller annat – får du gärna höra av dig till din närmaste Unikumsupport i kommunen/organisationen, eller mejla till support@unikum.net

Kan man tydliggöra att man gett vissa kriterier större utrymme och därmed ges tyngd vid betygsättningen?

Genom att koppla planeringar och uppgifter till vissa kriterier ser du hur mycket dokumentation du har i de olika kriterierna. Det visar på  – till viss del – att du gett det mer utrymme.

Varför sorterar ni inte betygskriterierna efter syftestexternas målpunkter?

De fd kunskapskraven kommer se ut som skolverkets gör. Det är ett kriterium för varje betygssteg/nivå. Ett kriterium består av delar/stycken. Vi kommer att dela upp på samma sätt i våra “kriterietabeller”. För att förenkla hanteringen beskriver vi stycket med ord från kommentarmaterialet. Det vi idag kallar ”aspekt” kommer vara de ord som används i kommentarmaterialet för varje ämne. Alla ämnen följer inte riktigt samma struktur men i de allra flesta fall så motsvarar ett stycke ett långsiktigt mål i ämnets syfte.