Dokumentation för förskoleklass

Nytt i Unikum är att modulen Kunskaper visas för läraren i förskoleklass. Det blir nu enklare att få en bra översikt över gruppen.

Läsa- skriva- räknagaranti

Syftet med en garanti för tidiga stödinsatser är att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande och att stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt. Läs mer om detta hos Skolverket.

 

Särskild bedömning i Unikum

När kartläggningen är klar och du fyllt i Bedömningsstöd (lila matriser), kan en del elever behöva en särskild bedömning. Nytt i Unikum är att modulen Kunskaper visas för läraren i förskoleklass. Där kan du markera Insats Krävs för de elever som behöver en särskild bedömning. Det blir då enkelt att ha en fin översikt över gruppen. I modulen Särskilt Stöd dokumenterar du sedan Extra Anpassningar eller startar en utredning för särskilt stöd.

 

Överlämning till år 1

När det är dags för överlämning till år 1 ska en utvärdering av ev insatser följa med eleven – I Unikum sker detta per automatik. I underlag för svenska och matematik återfinns Bedömningsstöden (lila matriser) i Kunskapsmodulen. Om eleven har extra anpassningar och särskilt stöd finns även de med för nya lärare att läsa.

 

Ett första steg

Vi på Unikum har tagit ett första steg för att på ett enklare sätt uppmärksamma elever i behov av stöd redan i förskoleklass. I dagsläget kopplas kursplaner från år 1 och 3 till eleverna även i förskoleklass – vilket det långsiktiga målet för eleven är. Nu kan den personal som är kopplad till eleven se Kunskapsmodulen. Eleven och dess vårdnadshavare har ej kunskapsmodulen och kan själva inte gå in och titta på det ni gör. Vi ska fortsätta att utveckla modulen Kunskaper så att den blir smidigare att använda även för förskoleklass. Håll utkik!

Frågor och svar

Hur gör jag en särskild bedömning?

Från gruppens startsida väljer du modulen Kunskaper. Välj ämne och sedan kan du markera ”Insats krävs” för en eller flera elever. För att se hur du går tillväga kan du titta in på Unikum Academy

Är det bara “Insats krävs” som kan användas?

Nej, ni kan använda alla tre steg – insats krävs, godtagbara eller mer än godtagbara. Det är era rutiner på skolan som styr det.

Kan vårdnadshavare och elev se när jag gjort en särskild bedömning?

Nej, eleven har inte modulen Kunskaper så eleven och vårdnadshavare kan inte se bedömningen. Ni kan tillsammans titta på det när du visar på din sida.

När jag som lärare går in på elevens sida kan jag inte se modulen Kunskaper. Varför?
Då är det som det ska. Du får navigera via gruppen till elevernas kunskaper och kan där välja en elev i taget.